Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

FORDRINGSRÄTT


Vilseledande & risken för fordringsgäldenärs vederhäftighet (PDF)


Ansvaret för den som överlåter fordringar att fordringarna eller andra tillgångar har ett faktiskt värde.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2018, NJA 2018 s. 816
  I ett mål om betalningsföreläggande har svaranden underlåtit att ta del av ansökan. Det därefter meddelade utslaget har undanröjts genom resning, eftersom svaranden inte kände till att ansökan utgjorde ett led i en otillbörlig verksamhet.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 882
  Vid återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har det subjektiva rekvisitet, att medkontrahenten borde ha känt till gäldenärens insolvens, ansetts innefatta en undersökningsplikt för medkontrahenten i de situationer där omständigheterna är ägnade att väcka misstankar om gäldenärens insolvens.

 

 • 2015, Tingsrättsdom
  Köpare av rörelse ansågs ej ha visat att uteblivet leveransavtal med bonusförskott eller uteblivet serveringstillstånd utgjorde avtalsbrott; Bl.a. om att bolaget i fråga som enligt tidigare överenskommelse skulle skaffa serveringstillstånd, inte ansågs ha gjort tillräckligt då serveringstillstånd inte beviljades (jfr RH 1995:147).

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Kreditföretag ansågs ha visat sin rätt till ersättning då en bil som inte slutligt avbetalats ändå såldes vidare i strid mot återtagandeförbehåll i kreditavtalet; Bl.a. om exstinktionsprincipen i godtrosförvärvslagen och betydelsen av besittningsövergång till ondtroende förvärvare.

 

 • 2014, Tingsrättsdom
  Fastighetssäljare ansågs ha visat att köpare åberopat villkor om återgång av köp på grund av att lån ej beviljats, för sent; Bl.a. om jämkning av dröjsmålsränta enligt 36 § avtalslagen.

 

 • 2010, Hovrättsdom
  Köpare ansågs ej ha visat sin rätt att frånträda köpeavtal med åberopande av villkor om beviljat lån; Bl.a. om att köparen själv meddelat sin bank om allt för positiv ekonomi och att köparen använt överskott för andra amorteringar i strid med sin avtalsrättsliga lojalitetsplikt mot säljaren (jfr. RH 1995:147).

 

 • 2010, NJA 2010 s. 467
  Låntagare, som fått kredit från ett finansbolag för förvärv av en bostadsrätt, skrev under ett sedvanligt lånedokument ställt till finansbolaget eller order. Sedan hela lånesumman återbetalats i förtid till en bank som hade förvärvat fordringen, har fordringen överlåtits vidare i flera led inom kreditväsendet med garanti att det ursprungliga kapitalbeloppet var obetalt. Eftersom låntagarna inte inför överlåtelserna tillfrågats och bekräftat att det av överlåtaren angivna beloppet var obetalt, har det ansetts att förvärvarna vid tillämpning av 15 § skuldebrevslagen (1936:81) inte var i god tro om betalningen utan stod risken för denna.

 

 • 2005, RH 2005:47
  Bättre rätt till handpenning vid avtal om köp av bostadsrätt.

 

 • 2002, NJA 2002 s. 17
  Fråga om skadeståndsskyldighet på grund av oredligt förfarande vid kreditköp (Jfr NJA 1947 s. 612, 1960 s. 529 och 1983 s. 441).

 

 • 1996, NJA 1996 s. 252
  Vid byggnadsentreprenad har en s k spärrförbindelse upprättats varigenom kredittagare överlåtit en del av kreditbeloppet (spärrbeloppet) till entreprenadföretaget som säkerhet. Tjänsteman hos kreditgivaren har senare lämnat entreprenadföretaget vilseledande uppgifter om höjning av spärrbeloppet. Kreditgivaren har förpliktats ersätta skada som härigenom uppkommit för entreprenad företaget (jmf 1987 s 692).

 

 • 1995 RH 1995:147
  I ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp intogs villkor om att köpet gällde under förutsättning att köparna erhöll erforderliga lån. Köparna ansågs inte ha visat att de till följd av villkoret saknade skyldighet att fullfölja överlåtelseavtalet. Vidare fråga om säljarens skyldighet att efter hävning av avtalet vidta åtgärder för att minska skadan på grund av avtalsbrottet. Även fråga om upphörande av allmän rättshjälp på grund av ändrade ekonomiska förhållanden.

 

 • 1986, NJA 1986 s. 696
  En bilförsäljare sålde genom kreditköp en bil till en konsument och överlät kreditfordringen till ett finansbolag. Bilförsäljaren sålde därefter genom ett nytt kreditköp en annan bil till konsumenten och köpte samtidigt tillbaka den första bilen. Han överlät även den nya kreditfordringen till finansbolaget men underlät att underrätta detta om återköpet. Finansbolagets talan mot konsumenten om betalning för den första kreditfordringen har, ehuru 10 § 1 st konsumentkreditlagen ej ansetts tillämplig, likväl med hänsyn till omständigheterna blivit ogillad. (Jfr 1950 s 86 och 1974 s 706).

 

 • 1979, NJA 1979 s. 62
  En person ropar in olika föremål på en auktion, däribland en kärra, vilka han omhändertar. Han lastar vissa av föremålen på kärran och lämnar denna kvar utomhus på platsen för auktionen för senare avhämtning. Efter auktionen tar auktionsförrättaren hand om kärran och de föremål som lastats på denna och vägrar under krav på kontant betalning att lämna ut det kvarlämnade till inroparen. Auktionsförrättaren har ansetts göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande.

 

 • 1942, NJA 1942 s. 395
  Mellan ägare av kreatursbosättning och yrkesmässig auktionsförrättare -- ett handelsbolag -- har träffats avtal enligt vilket bolaget hade att 10 dagar efter förrättad auktion å besättningen redovisa auktionssumman, med avdrag för 8 % provision, men å andra sidan, enär försäljningen skedde på dess risk, vara ensamt behörigt att uppbära ock disponera över auktionsfordringarna, vilka det ankomme på bolaget att indriva. Sedan en inropare vägrat fullgöra sitt köp, har ägaren i samförstånd med bolaget hävt köpet och fått sig tilldömt skadestånd av inroparen, därvid skadan -- i enlighet med ägarens yrkande -- beräknats med hänsyn till det nettobelopp inropet skolat tillföra ägaren. I slutredovisning till ägaren har emellertid bolaget tillgodoräknat sig provision jämväl på detta inrop. Är bolaget berättigat härtill? 27 § kommissionslagen tillämplig?

 

 • 1941, NJA 1941 s. 150
  X har undertecknat följande å baksidan av ett skuldebrev tryckta påskrift: »Att löftesmännen å omstående förbindelse äro varför sig fullt vederhäftiga för sin därå tecknade och ingångna borgen; samt att vittnena å förbindelsen äro ojäviga och trovärdiga personer och att omstående förbindelse blir till fullo inbetalt; därför ansvarar undertecknad.» Tolkning av påskriftens senare del. Är tillämpning av denna, uttydd så att den innebär efterborgen, otillbörlig? 8 § lagen om skuldebrev. (Jfr 1893 s. 26 och 1906 s. 498 ävensom 1908 s. 420 jämte där gjorda hänvisningar).