Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

FORDRINGSRÄTT


Solidariskt ansvar för skulder (PDF)


Solidariskt ansvar för en viss skuld enligt lag eller då tydliga avtalsvillkor saknas, samt betydelsen av att endast en av flera blir befriad från viss del av sin skuld.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2017, NJA 2017 s. 89
  Verkställighet av dom med solidariskt betalningsansvar. Fråga om rätten till nedsatta medel hos Kronofogdemyndigheten, när det solidariska ansvaret efter överklaganden har sänkts för några av gäldenärerna.

 

 • 2016, NJA 2016 s. 1176
  Solidariskt ansvar för penningskuld. En borgenär, som efterger sin fordran mot en gäldenär utan övriga gäldenärers samtycke, kan som utgångspunkt inte längre göra gällande medgäldenärernas ansvar för gäldenärens andel, i den utsträckning som gäldenären befrias genom eftergiften (jfr. NJA 1989 s. 269, NJA 1992 s. 351 och NJA 2014 s. 107).

 

 • 2016, NJA 2016 s. 1057
  Samäganderätt. Ägarna till samägd egendom presumeras svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övrigas samtycke vidtar för förvaltning eller förbättring av egendomen. I målet hade en av två makar ådragit sig en skuld för förbättringsarbeten på en samägd fastighet. Vid bodelning med anledning av den andra makens död ansågs ansvaret för skulden delat.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Kompanjon ansågs ej ha visat att konkludent avtal om enkelt bolag förelåg, dock ej solidariskt betalningsansvar för skönhetstävling; Bl.a. om gemensamt ändamål och syfte som är karaktäristiskt för bolag samt bevisning om avtalsinnehåll för solidariskt ansvar.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Långivares förlikning med en av flera solidariskt betalningsskyldiga ansågs inte ha utgjort en eftergift av skulden som kunde tillräknats övriga betalningsskyldiga; Bl.a. om likheter mellan sådan bibehållen rätt för borgenärer och hur gäldenärers inbördes regressrätt påverkas av borgenärs diskriminerande eftergifter (jfr. NJA 2016 s. 1176.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Långivare som enligt avtal hade rätt till pantbrev med bästa rätt vid utebliven betalning, ansågs ha visat att även medlåntagaren som var lagfaren ägare till fastigheten för vilken pantbrev skulle utges, var strikt skadeståndsskyldig såsom för avtalsbrott.

 

 • 2015, NJA 2015 s. 346
  Betydelsen av en lagakraftvunnen dom på betalningsskyldighet mot ett aktiebolag vid prövningen av en styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen. Rättsfall: NJA 1985 s. 466 och NJA 1989 s. 519.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Om kollektiv betalningsskyldighet inom koncern, räntekostnader samt fog för uppfattning om behörighet att ingå avtal.

 

 • 2014, NJA 2014 s. 948
  En styrelseledamot som har underlåtit att vidta åtgärd som avses i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen är inte solidariskt ansvarig med bolaget för förpliktelse som uppkommit för bolaget under den tid som underlåtenheten består, när borgenären har haft vetskap om underlåtenheten och inte har förbehållit sig rätten att göra det solidariska ansvaret gällande.

 

 • 2014, Tingsrättsdom
  Låntagare som av misstag avregistrerats hos banken ansågs ej ha visat att låneskulden efterskänkts eller att låneskulden skulle jämkas pga. Bankens vårdslöshet; Bl.a. om betydelsen av försämrade möjligheter till regress.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Hälftenägare av bostadsrätt ansågs ha visat att erforderligt samtycke från övriga delägare enligt samäganderättslagen förelåg till vissa förvaltningsåtgärder; Bl.a. om skillnaden mellan förvaltningsåtgärd, förfogande och nyttjande enligt samäganderättslagen, samt huruvida handpenning, månadsavgift, kostnader för el och vattenskada belöper solidariskt på delägarna.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Regressfordran ansågs visad på grund av betalning av annat bolags skuld till advokatbyrå; Bl.a. om behörighet att företräda bolag utifrån graden av ekonomiskt engagemang/aktieägande, vilket bolag eller konsortium som faktiskt har varit klient hos advokatbyrån, kravet på samtycke från huvudgäldenär för betalning av dennes fordran och rättsverkan av att visst styrelsebeslut har likställts med stämmobeslut av tidigare domstolar.

 

 • 2011, Hovrättsdom
  sambo som ensam erlagt kontantinsats för villa, där dock andra sambon stått som medlåntagare för senare renoveringar, ansågs ej ha visat rätt till mer än 60% av vinsten vid försäljning av villan; Bl.a. om att avtala bort sambolagen för själva fastigheten, dock utan att reglera vad som ska gälla för övriga renoveringslån med solidariskt ansvar, vinstfördelning m.m.

 

 • 2011, NJA 2011 s. 399
  När en god man utsetts för att sälja egendom enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt, är utgångspunkten att delägarna har ett solidariskt ansvar för ersättningen till den gode mannen.

 

 • 2007, Hovrättsdom
  Försäkringsbolag ansågs ej ha regressrätt gentemot försäkringstagares andra försäkringsbolag enligt principen om Solidariskt ansvar vid dubbelförsäkring; Bl.a. om ansvaret jämte regressrätten är beroende av att försäkringstagaren framställt krav mot båda sina försäkringsbolag och huruvida försäkringsbolagen kunde anses ha ingått en förpliktande överenskommelse om delat ansvar innan ersättning utbetalades.

 

 • 1989, NJA 1989 s. 519
  Fråga om handelsbolagsmans betalningsskyldighet för bolaget påförd mervärdeskatt. 2 kap 18 och 20 §§ lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. (Jfr 1976 s 230 och 1985 s 466).

 

 • 1989, NJA 1989 s. 269
  Fem personer verksamma i ett aktiebolag tecknade generell proprieborgen för bolagets förpliktelser gentemot en bank. Vidare tecknades särskild proprieborgen av två andra personer för den kredit som lämnades. Banken friskrev sedermera två av dem som tecknat generell borgen. Banken har ansetts inte ha haft rätt härtill och det solidariska ansvaret för återstående borgensmän har funnits vara upplöst till följd av den oberättigade friskrivningen. Fråga också om borgen av de två som tecknat särskild borgen skall anses vara s k efterborgen.

 

 • 1987, NJA 1987 s. 56
  Vid utmätning av en fordran på räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), vilken tillkom två personer som var betalningsansvariga för det bostadslån som var förenat med bidraget, har endast hälften av fordringen ansetts tillhöra gäldenären i utsökningsmålet. 4 kap 17 § UB.

 

 • 1985, NJA 1985 s. 466
  Ansökan av en komplementär i kommanditbolag att få inträda som intervenient på bolagets sida i rättegång angående fordran mot bolaget har lämnats utan bifall.