Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

FORDRINGSRÄTT


Ränta för dröjsmål & avkastning m.m.  (PDF)


När tydliga avtalsvillkor saknas, ränta på ränta, samt om dröjsmåls- och avkastningsränta.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2021 december, Hovrättsdom
  Avtalspart ansågs ha visat rätt att återfå banklån som hade betalats enligt villkor i ett förfalskat gåvobrev, som i tidigare mål har förklarats ogiltigt. Att båda parter var okunniga om förfalskningen vid tidpunkten för avtalsprestationerna, ansågs inte ha någon betydelse. Även ränta ska utgå på beloppet som ska återbetalas.

 • 2021 januari, Hovrättsdom
  Privatperson ansågs ha visat rätt till dröjsmålsränta då Kronofogdemyndigheten hade dröjt med utbetalningar avseende influtna medel efter en skilsmässa; Bl.a. om när räntelagen ska tillämpas analogt i samband med fordringar av förmögenhetsrättslig karaktär, trots inslag av myndighetsutövning.

 • 2019, Hovrättsdom
  Konkursbo ansågs ha visat rätt att återfå frivilligt utbetalade rättegångskostnader eftersom rättsgrunden för betalningen (en dom som senare undanröjdes) föll efter betalningstillfället; Bl.a. om att rätt till avkastningsränta på rättegångskostnaderna varken kan grundas på bestämmelser i räntelagen eller utsökningsbalken.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Husköpare ansågs ha visat rätt till avkastningsränta från Myresjöhus då återbetalning pga. förlikning utgjorde prisavdrag och inte skadestånd. Myresjöhus ansågs ej ha visat att husköparna hade gjort sig skyldiga till bedrägeri eller annars ”civilt” svek genom att inte upplysa om tidigare försäkringsersättning, vilket medförde ett högre belopp i förlikning; Bl.a. om motiven till regleringen för avkastningsränta när annat inte har avtalats.

 • 2018, Hovrättsdom
  Sökande ansågs inte ha rätt till dröjsmålsränta på hela kapitalbeloppet; hänsyn ska tas till successiva avbetalningar som gjorts efter fordrans förfallodag och den första missade avbetalningen.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Trafikverket ansågs ej ha visat rätt till avkastningsränta och endast delvis rätt till dröjsmålsränta på felaktigt utbetalade belopp; Bl.a. om förhållandet mellan avkastningsränta och undantagssituationer snarlika condictio indebiti, mer om analog tillämpning av bestämmelsen om avkastningsränta och betydelsen av reell möjlighet att placera felaktigt utbetalade pengar på räntebärande konto

 

 • 2017, Allmänna reklamationsnämnden
  Eftersom säljaren inte förmått avhjälpa ett köprättsligt fel på ett varaktigt sätt hade köparen rätt att häva köpet av en bil. Även fråga om beräkning av nyttoavdrag och köparens rätt till ränta.

 

 • 2016, NJA 2016 s. 799
  Ett tryckeri har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldigt att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms. Fråga om avkastningsränta på beloppet.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Borgenär ansågs ha visat att ränta hade avtalats för lån och att lånet hade förfallit till omedelbar betalning då räntebetalningar uteblivit; Bl.a. om bevisbördans placering utifrån bevissäkringsteorin m.m. med rikliga källhänvisningar, samt dröjsmålsränta på förfallen ränta.

 

 • 2014, NJA 2014 s. 1006
  Ett företag har blivit återbetalningsskyldigt för ersättning som har betalats för en levererad tjänst. Fordran på återbetalning har ansetts vara en sådan penningfordran inom förmögenhetsrättens område som avses i 1 § räntelagen även i den del av fordran som avser mervärdesskatt.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Borgenär ansågs ha visat att vissa överföringar utgjort lån; Bl.a. om att tidigare gåvor inte utesluter lån och ränteberäkning då ränta inte är avtalad eller inte har begärts före stämningsansökan.

 

 • 2014, Tingsrättsdom
  Fastighetssäljare ansågs ha visat att köpare åberopat villkor om återgång av köp på grund av att lån ej beviljats, för sent; Bl.a. om jämkning av dröjsmålsränta enligt räntelagen och 36 § avtalslagen

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Borgenär ansågs ej ha visat att ränta skulle löpa på huvudfordran även efter att gäldenär framställt kvittningsinvändning.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Gäldenär ansågs ha visat att avtal om 60% ränta var oskälig enligt 36 § avtalslagen; Bl.a. om betydelsen av gäldenärs bristande kreditvärdighet när ränta förhandlas och betydelsen av hur ingående räntan förhandlats.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 1084
  En betalning till Kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 28 § utsökningsbalken medför inte att dröjsmålsränta slutar löpa

 

 • 2013, NJA 2013 s. 560
  Ränteberäkning vid utbetalning av ersättning ur trafikförsäkring.

 

 • 2010, RH 2011:25
  Tingsrätten har i ett ordinärt tvistemål försummat att döma ut ränta på rättegångskostnad. Borgenärens yrkande i mål om verkställighet av domen att denna likväl skulle avse även räntan har avslagits.

 

 • 2010, RH 2010:53
  Fråga om avkastning enligt 4 kap. 10 § jordabalken.

 

 • 2010, RH 2010:18
  Ränta på inkassokostnad?

 

 • 2009, RH 2010:65
  Fråga om beräkning av dröjsmålsränta vid kronofogdemyndighets verkställighet av dom som inte har vunnit laga kraft. Närmare om tolkningen av begreppet fördelningsdag i 13 kap. 6 § tredje stycket utsökningsbalken när endast en borgenär finns.

 

 • 2009, RH 2009:70
  Genom en uppgift i ett hyresavtal får hyresvärden anses ha utfäst att lägenhetens yta uppgår till cirka 57 kvm. Med hänsyn bl.a. till lägenhetens storlek har en avvikelse om 5 kvm ansetts alltför stor för att rymmas inom begreppet cirka. Lägenhetens yta avvek därmed från vad som kunde anses utfäst och hyresgästen var berättigad till ersättning för den skada denne drabbats av på grund av avtalsbrottet. - Hyresgästen har ansetts berättigad till avkastningsränta på utdömda belopp (Rättsfall: NJA 2002 s. 477; NJA 1988 s. 457).

 

 • 2008, NJA 2008 s. 392
  Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen, varför erlagd insats och upplåtelseavgift skulle återgå. Föreningen har ansetts skyldig att utge avkastningsränta enligt 2 § första stycket räntelagen (1975:635) oberoende av om föreningen varit i ond tro om grunden för återgång och om det varit betalarna som föranlett återgången. Bestämmelsen i 3 § andra stycket räntelagen har inte ansetts tillämplig eftersom betalningen erlagts i avsikt att mottagaren skulle kunna förfoga över den för egen räkning, fastän det senare visade sig att rättshandlingen var ogiltig.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 742
  I en exekutionstitel utfärdad före den 1 juli 2002 har angetts att ränta på utdömt kapitalbelopp skall utgå enligt gällande diskonto med ett tillägg av åtta procentenheter. Det har inte ansetts möjligt att i exekutiv ordning ersätta diskontot med referensränta som grund för beräkning av dröjsmålsränta avseende tid efter denna tidpunkt. I stället har det senast gällande diskontot ansetts böra ligga till grund för beräkningen.(Samma dag avgjordes på motsvarande sätt mål Ö 2520-06 mellan Västerviks kommun och Å.R.S.).

 

 • 2007, NJA 2007 s. 115
  Statens jordbruksverk har inte ansetts berättigat att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på fordran avseende återbetalning av omställningsstöd enligt den numera upphävda förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m.

 

 • 2005, NJA 2005 s. 142
  Avtalsvillkor som ger leasegivare rätt att ändra avgift vid ränteändring avseende den egna finansieringen har ansetts medföra skyldighet att sänka avgiften vid räntesänkning. Tillika fråga om leasetagaren, sedan avtalet överlåtits, har rätt till återkrav mot förvärvaren för överlåtarens överdebiteringar.

 

 • 1997, NJA 1997 s. 86
  Fråga om tolkning av villkoren i ett standardavtal om utlåning av pengar från en bank för konsuments enskilda bruk, s k falskt annuitetslån (Jmf 1995 s 362)

 

 • 1994, NJA 1994 s. 3
  Sedan en kapitalskuld har reglerats återstod för gäldenären att erlägga upplupen dröjsmålsränta. Yrkande av borgenären om ränta på dröjsmålsräntan har ogillats.

 

 • 1989, NJA 1989 s. 546
  Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av proprieborgen för avbetalningsköp.

 

 • 1988, NJA 1988 s. 363
  Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts med hänsyn till kostnaderna för att avhjälpa felet. På yrkande av säljaren har reparationskostnaderna omräknats till tiden för köparens tillträde av fastigheten. Ett av köparen först i HD framställt andrahandsyrkande om avkastningsränta från tillträdesdagen har upptagits till prövning och bifallits. (4 kap 19 § JB, 2 § 2 st och 5 § räntelagen samt 13 kap 3 § RB.)

 

 • 1985, NJA 1985 s. 352
  När köpeskilling för fastighet blivit nedsatt på grund av att fastigheten avvikit från vad köparen med hänsyn till omständigheterna haft anledning räkna med vid köpet har säljaren, oavsett att han varit i god tro, ansetts skyldig att utge s k avkastningsränta på belopp som han till följd av nedsättningen haft att återbära. 2 § 2 st räntelagen (1975:635).

 

 • 1980, RH 1980:17
  I ansökan om betalningsföreläggande har fordrats dröjsmålsränta för viss tid enligt särskild räntefaktura och därjämte dröjsmålsränta å räntefakturans belopp. Ansökan har såvitt gäller yrkandet om ränta på ränta avvisats såsom icke rättsligen grundad. 19 §, 21 § lagsökningslagen (1946:808).

 

 • 1964, NJA 1964 s. 375
  Sedan lokaler, för vilka icke fanns grundhyra, uthyrts och hyresvärden uppburit avtalad hyra, fastställdes med verkan jämväl för förfluten tid grundhyran för lokalerna till lägre belopp än den avtalade hyran. Fråga om skyldighet för hyresvärden att till hyresgästen utgiva, förutom vad hyresvärden uppburit utöver grundhyran, ränta därå från dagen för uppbörden