Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

FORDRINGSRÄTT


Preklusion & preskription (PDF)


Den tidpunkt då olika fordringsrättsliga krav senast måste framställas och om möjliga åtgärder för att förlänga sådana tidsfrister.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2019, NJA 2019 s. 136
  Preskription enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Fråga om vad som krävs för att den som gör gällande anspråk på ersättning enligt en företagsförsäkring ska anses ha anmält detta i tid.

 

 • 2018, NJA 2018 s. 805
  En borgenär erhöll efter utmätning betalning för en preskriberad fordran. Verkställigheten har ansetts inte återuppväcka fordran, eftersom borgenären inte haft grund för befogad tillit till att gäldenären önskat erkänna fordran. Gäldenären har därmed haft rätt att återfå de utbetalda beloppen

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Köpare av fordringsanspråk på grund av benefik nyttjanderätt ansågs ha visat att tioårig preskriptionsfrist och inte tvåårig ska tillämpas, dock ansågs köparen inte ha visat att nyttjanderätt till vissa fastigheter hade upplåtits som det skulle ha ålegat ägaren att göra förbehåll för vid överlåtelse av fastigheterna

 

 • 2017, NJA 2017 s. 569
  Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av borgen är tillämplig även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tiden för preskriptionen av huvudfordran var upplöst efter en underskottskonkurs. (Jfr NJA 2005 s. 44.).

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Bolagsman ansågs ha väckt talan för personlig- och inte för kommanditbolags räkning, varför preskriptionsavbrott ej ansågs visat; Bl.a. om preskriptionsavbrott genom stämning, bevisbördan för tillräckligt intresse i bolagsangelägenheter för att kunna vidta preskriptionsavbrytande åtgärder och bevisning om verkliga ägarförhållanden i bolag.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 357
  Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft.

 

 • 2016, NJA 2016 s. 981
  Preklusion enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Omständigheterna var inte sådana att det var visat att gäldenären känt till att det fanns en fordran. Preklusion hade därför inträtt av en fordran på skatt enligt skatteflyktslagen.

 

 • 2016, NJA 2016 s. 332
  Om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits. (Rättsfall: NJA 1998 s. 750, NJA 2007 s. 157, NJA 2012 s. 172 och NJA 2012 s. 435).

 

 • 2016, Tingsrättsdom
  Advokatbyrå ansågs, mot uppdragsgivarens åberopande av preskription och reklamation, ha visat kvarstående skulder i form av preskriptionsavbrott genom årlig fakturering och sammanställning av upplupen skuld.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Borgenär ansågs ej ha vidtagit preskriptionsavbrytande åtgärd avseende fordran mot upplöst aktiebolag jämte medansvariga; Bl.a. om skillnaden mellan borgensansvar och medansvar enligt aktiebolagslagen avseende accessorisk preskription och huruvida allmänna preskriptionsregler eller aktiebolagsrättsliga regler ska tillämpas vid krav mot upplöst aktiebolag.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Skatteverket ansågs såsom okänd borgenär vid likvidation av bolag ej ha visat att gäldenären kände till fordran före anmälningstidens utgång; Bl.a. om att skattskyldiga normalt inte behöver räkna med ytterligare skatteskulder utöver sådana som redovisats när beslut om skatt meddelats och hur kännedom om fordringar bör bedömas i förhållande till praxis (här tillämpligheten av lagen mot skatteflykt) efter tidpunkten för kallelse på borgenärer.

 

 • 2014, NJA 2014 s. 844
  En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till konkursboet (jfr. NJA 1999 s. 777).

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Skadeståndstalan mot fastighetsägare ansågs ej prekluderad med anledning av fastighetsöverlåtelse; Bl.a. om de rättigheter- och skyldigheter avseende arrende som tillkommer ny fastighetsägare gentemot arrendator, samt vilken typ av fordringar som enbart kan hävdas gentemot tidigare fastighetsägare.

 

 • 2014, NJA 2014 s. 114
  En skattefordran kan prekluderas enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. Frågan huruvida kännedom föreligger om fordringen ska bedömas på samma sätt som när det gäller andra fordringar.

 

 • 2014, NJA 2014 s. 107
  Preskription av en huvudfordran omfattar också fordran på grund av borgen, även när gäldenären har avlidit innan huvudfordringen preskriberades.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 980
  Treårspreskription enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har inte ansetts tillämpligt på en lantmäterimyndighets fordran avseende förrättningskostnader.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 894
  Vid återgång enligt 3 kap. 22 § utsökningsbalken av verkställighet ska bestämmelserna i 3 kap. 21 § tillämpas. Den ursprungliga borgenären kan därmed göra invändning om att återgångskravet är preskriberat. Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då utmätningen av medlen från den ursprungliga gäldenären medförde att pengarna fördes över till borgenären.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 253
  Enligt en rättsskyddsförsäkring förlorade försäkringstagaren sin rätt, om han inte framställde sitt anspråk till försäkringsbolaget inom viss tid från det att han hade "fått kännedom om sin fordran". Tidsfristen har ansetts börja löpa när försäkringstagaren anlitade ombud i tvisten.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Försäkringsbolag ansågs ha visat att begäran om rättsskydd inkommit för sent och därmed var preskriberat; Bl.a. om avtalstolkningsmetod för försäkringsavtal och när försäkringstagare senast får anses ha fått kännedom om fordran och därmed anledning att utnyttja rättsskyddsförsäkring.

 

 • 2012, NJA 2012 N 18
  Hinder för verkställighet ansågs föreligga pga motfordran mot förre innehavaren av huvudfordran, trots att motfordran inte fastställts som verkställbar exekutionstitel mot sökanden i verkställighetsmålet; Bl.a. om tillämpligheten av 28 § skuldebrevslagen på s.k. enkla fordringar utan skuldebrev och rättskraft avseende motfordringar som inte åberopats i tidigare mål.

 

 • 2012, NJA 2012 s. 172
  En borgenär har skickat ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes folkbokförings-adresser. Trots gäldenärens invändning att han inte har bott på adresserna och inte tagit del av kravbreven har det ansetts att preskriptionen har avbrutits.

 

 • 2011, RH 2011:46
  Återkrav av arbetslöshetsersättning har ansetts inte röra sig om en konsumentfordran, varför tioårig preskriptionstid har ansetts gälla enligt preskriptionslagen.

 

 • 2011, NJA 2011 s. 306
  En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras gällande i konkursen har tagits upp till prövning.

 

 • 2010, Hovrättsdom
  Fakturor ansågs kända för aktiebolag då de kommit bolaget till handa innan tidpunkten för kallelse på okända borgenärer, trots att de inte bokförts och trots att bolaget trätt i likvidation; Bl.a. om bevisbördan för gäldenärens vetskap om fakturor som inte bokförts och när fordringar anses kända för aktiebolag genom styrelsen före ett likvidationsbeslut.

 

 • 2010, RH 2010:49
  Fråga om preskriptionstidens längd för en fordran grundad på övertrassering av ett inlåningskonto hos bank.

 

 • 2010, RH 2010:19
  Trots att en borgenär sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes vid var tid gällande folkbokföringsadress har hovrätten ansett att borgenären med hänsyn till omständigheterna inte styrkt preskriptionsavbrott.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 805
  En företagsrekonstruktör har i gäldenärens efterföljande konkurs förklarat sig kvitta sitt anspråk på ersättning mot en redovisningsfordran som gäldenären haft mot rekonstruktören. Frågan om skäligheten av ersättningsanspråket har ansetts kunna prövas genom utdelningsklander. Även fråga om preskription enligt 18 kap. 9 § handelsbalken.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 879
  Preskriptionsbestämmelserna i 41 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport har ansetts vara tillämpliga i ett fall där avsändarens försäkringsbolag har riktat krav mot fraktföraren med anledning av att avsändaren ersatt mottagaren för skada som fraktföraren av oaktsamhet orsakat på annan egendom än det befordrade godset.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 303
  När en hyresgäst hyrt en lokal och tecknat nytt hyresavtal avseende en del av lokalen, har preskriptionsfristen enligt 12 kap. 61 § JB för fordringsanspråk avseende det ursprungliga hyresförhållandet beräknats från tidpunkten när det nya avtalet började gälla.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 157
  En borgenär har sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes vanliga adress. Fråga om beviskravet när gäldenären gör gällande att han inte har fått något av breven.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 9
  Fråga om en ansökan om verkställighet i eget namn av annan än borgenären har avbrutit preskription av fordringen. Dessutom frågor om rättskraft hos ett tidigare avgörande enligt lagen om domstolsärenden och om fördelning av rättegångskostnader vid avskrivning av desert ärende. (Rättsfall: NJA 1926 s. 617, NJA 1949 s. 352, NJA 1966 s. 489, NJA 1979 s. 769, NJA 1988 s. 86 och NJA 2002 s. 166 samt RH 1984:34).

 

 • 2006, NJA 2006 s. 592
  Frågan om en fordran som det allmänna har mot en återbetalningsberättigad konkursgäldenär uppkommit före eller efter konkursutbrottet saknar betydelse för om fordran skall läggas till grund för avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

 

 • 2005, NJA 2005 s. 44
  Ett aktiebolag som gått i konkurs och enligt bolagsrättsliga regler upplösts efter konkursens avslutande har varit gäldenär i ett fordringsförhållande. Bolagets upplösning har inte ansetts inverka på borgensansvaret för fordringen. Regeln i 8 § andra stycket preskriptionslagen (1981:130) om accessorisk preskription av fordran på grund av borgen har inte ansetts tillämplig när gäldenärsbolaget upplösts innan fordringen preskriberats mot bolaget.

 

 • 2004, NJA 2004 s. 499
  Preskription av hyresfordran (jfr NJA 2002 s.358).

 

 • 2003, RH 2004:6
  En dödsbodelägares betalning enligt ett arvskiftesavtal av viss skifteslikvid till en annan dödsbodelägare har i visst fall ansetts innebära ett preskriptionsavbrytande erkännande av återstående skuld.

 

 • 2003, NJA 2003 s. 302
  Säljaren av en fastighet väcker skadeståndstalan mot köparen på grund av att köpeavtalet är ogiltigt. Preskriptionstid för säljarens fordran har ansetts löpa från den dag då fastigheten vidareförsåldes och säljarens möjlighet att hävda äganderätt upphörde.

 

 • 2002, NJA 2002 s. 358
  Fråga om återuppväckande av en preskriberad fordran hos en konsument.

 

 • 2001, NJA 2001 s. 486
  Sedan det genom lagakraftägande dom fastställts att en försäkringsmäklare var skadeståndsskyldig mot sin uppdragsgivare har mäklarens försäkringsgivare utbetalat ersättning ur dennes ansvarsförsäkring till den skadelidande. Försäkringsgivaren har ansetts ha förlorat rätten att åberopa specialpreskription enligt 29 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal

 

 • 2000, NJA 2000 s. 569
  Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år efter förbindelsens tillkomst. 2 § preskriptionslagen (1981:130).

 

 • 1999, NJA 1999 s. 52
  Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken.

 

 • 1998, NJA 1998 s. 750
  Kravbrev, som sänts med post som rekommenderad försändelse, har med hänsyn till omständigheterna ansetts inte ha brutit preskription enligt 5 § 2 st. preskriptionslagen (1981:130).

 

 • 1998, NJA 1998 s. 438
  I syfte att undvika preskription har en part väckt talan om fastställelse av att motparten är skadeståndsskyldig, trots att det ännu inte kan avgöras om någon slutlig skada uppkommer. Denna talan har ansetts tillåtlig

 

 • 1996, NJA 1996 s. 809
  För att ett kravbrev skall medföra preskriptionsavbrott åligger det borgenären att styrka att gäldenären har fått brevet.

 

 • 1996, NJA 1996 s. 560
  Preskription av huvudfordran inskränker inte borgenärens rätt att få betalning ur tredjemanspant som ställts till säkerhet för fordringen.

 

 • 1994, NJA 1994 s. 95
  Vid förvärv av en fritidsbåt på avbetalning har X, till vilken båten skulle levereras, tecknat borgen på kontraktet såsom för egen skuld, medan som köpare angivits X:s f d maka Y. I överensstämmelse med vad som var förutsatt mellan parterna har amorteringar och räntebetalningar fullgjorts av X, till vilken också borgenären ställt aviseringarna. Vid det förhållandet att X fick anses vara gäldenärerna emellan ansvarig för skulden har varken aviseringarna eller betalningarna ansetts ha preskriptionsavbrytande verkan beträffande Y:s betalningsförpliktelse.

 

 • 1989, NJA 1989 s. 224
  Condictio indebiti. Ett kommunalt bostadsföretag sålde nybyggda småhus. Företaget, som ansetts inte vara berättigat att utöver preliminärt beräknad köpeskilling erhålla ersättning för indexhöjningar, har av köpare som erlagt sådan ersättning krävts på återbetalning av denna. Köparens återkravstalan har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att kravet inte framställts förrän omkring två och ett halvt år efter betalningen

 

 • 1986, NJA 1986 s. 198
  Sedan två personer solidariskt gått i borgen såsom för egen skuld för fullgörande av viss ersättningsskyldighet som kunde åläggas hyresvärd mot hyresgäst, har hyresgästen inom den tvååriga preskriptionstid som är föreskriven i 12 kap 61 § JB väckt talan mot borgensmännen och yrkat ersättning. Hyresgästen har underlåtit att inom samma tid väcka talan i saken mot hyresvärden. Preskriptionen av hyresgästens fordran mot hyresvärden har inte ansetts omfatta fordran på grund av borgensåtagandet (jfr 1935 s 199).