Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

FORDRINGSRÄTT


Gäldenärsbyte & direktkravsrätt (PDF)


Praktiska moment samt vem som måste informeras för att viss överlåtelse ska gälla gentemot gäldenärens borgenär och gäldenär.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan i dokumentet nedan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2020, Hovrättsdom
  Privatperson ansågs ha visat att han inte hade överlåtit sin fordran på en bilfirma för en stulen bil; Bl.a. om bevisvärdering när endast muntlig bevisning finns (se tingsrättens dom).

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Påstådd avtalsborgenär ansågs ej ha visat att förre avtalsborgenären, som också varit avtalsgäldenär i det ömsesidigt förpliktande avtalet, haft samtycke av den andra avtalsparten för att överlåta avtalet; Bl.a. om principer för överlåtelse av samtliga rättigheter och skyldigheter i ömsesidigt förpliktande avtal.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Leasingföretag ansågs ha visat att återtagandeförbehåll i avtal med detaljist som sålt husbilar vidare innan betalning erlagts var sakrättsligt giltigt, samt att senare förvärvare inte gjort något godtrosförvärv; Bl.a. om sakrättslig giltighet av återtagandeförbehåll vid försäljning till detaljist vilken i regel vill sälja vidare varor så snart som möjligt, betydelse av gäldenärsbyte avseende återtagandeförbehåll och bedömning av om förfogandemedgivande har skett från detaljists sida gentemot köpare.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Borgenär ansågs ha visat att gäldenär genom sitt agerande ingått avtal om betalningsansvar för visst utfört arbete; Bl.a. om bevisbörda och beviskrav för att visst arbete jämte ansvar för felavhjälpande har varit uppdelat.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Konsult ansågs ej ha visat avtal om ersättning för ytterligare arbete som utförts och inte betalats; Bl.a. om bevisbördan för att arbete beställts av privatperson eller bolag, gäldenärsbyte från bolag till privatperson i egenskap av slutkund, samt bevisvärdering avseende skäligt arvode för arbete utan avtalat pris.

 

 • 2015, Tingsrättsdom
  Arkitektfirma ansågs ej ha visat att byggmaterial var beställt i eget namn men för slutkundens räkning; Bl.a. om motpartens vetskap om rätt avtalspart, vem som genom sitt agerande får anses ha påtagit sig slutligt betalningsansvar och analog tillämpning av kommissionslagen i mellanmansrättsliga frågor.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Flyttfirma ansågs ej ha visat att en av flera beställare åtagit sig betalningsansvar för hela flyttjänsten.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Beställare ansågs ej ha visat att uppdragstagare hade samtyckt till fullständigt gäldenärsbyte genom konkludent handlande; Bl.a. om närmare krav på arten av samtycke i form av ändrad fakturering m.m. som kan anses ge uttryck för samtycke till att ursprunglig gäldenär ska fritas från allt ansvar.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Gäldenärsbyte ansågs ej visat; Betalningsfördelning hade diskuterats dock inte gäldenärsbyte. Även betydelsen av vem som tidigare hade fakturerats samt sen reklamation av faktura.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Långivare ansågs ej ha visat att ursprunglig låntagare alltjämt var rätt gäldenär; Bl.a. om innebörden att långivaren själv ansvarat för bokföring av den aktuella skulden i ett annat bolag, samt att borgenären också bevakat sin fordran på lånebeloppet i det nya bolagets konkurs.

 

 • 1987, NJA 1987 s. 80
  Ett aktiebolag har lämnat en företagsinteckning som säkerhet för några närstående företags förbindelser mot en bank. Fråga i aktiebolagets konkurs om bolagets ansvar var primärt eller subsidiärt?

 

 • 1982, NJA 1982 s. 244
  Fråga i visst fall huruvida moderbolaget i en koncern, genom det sätt varpå bolaget förhållit sig, ådragit sig betalningsskyldighet för leveranser till dotterbolagen (jfr 1961 s. 658).

 

 • 1979, NJA 1979 s. 51
  Speditör har som ombud för importör åtagit sig betalningsskyldighet enligt 18 § 3 st tullagen (1973:670) för tull, mervärdeskatt och andra införselavgifter för varor som infördes av importören. Fråga, sedan speditören i enlighet med åtagandet betalat fordringar avseende mervärdeskatt och annan införselavgift till tullverket och importören försatts i konkurs, om fordringarna genom betalningen övergått till speditören med den verkan att enligt 3 § förmånsrättslagen (1970: 979) speditören får i importörens konkurs göra gällande förmånsrätt för fordringarna enligt 11 § nämnda lag.

 

 • 1956, NJA 1956 s. 209
  Enligt bestämmelse i hyreskontrakt åtog sig hyresgästen att betala eventuell förhöjning av brandförsäkringspremier, vilken på grund av den i lägenheten drivna verksamheten kunde komma att påföras övriga hyresgäster i fastigheten. Hyresgäst, som påförts höjd premie, har ansetts äga självständig rätt att åberopa betalningsåtagandet. (Jfr 1935 s. 258 samt 1941 s. 144 och 317 ävensom Svensk juristtidning 1918 rf. s. 82, 1920 rf. s. 6, 1929 rf. s. 3 och 1956 rf. s. 9.) NJA 2005 s 142.