Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

FORDRINGSRÄTT


Borgenärsbyte (vid överlåtelse av fordran) (PDF)


Praktiska moment och vem som måste informeras för att en fordringsöverlåtelse ska bli giltig gentemot borgenärens borgenär(er) och gäldenär(er).


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2021 maj, Tingsrättsdom

  [Mellandom] Borgenär ansågs ej ha visat att förvärv av viss fordran var giltigt, då fordran inte var bestämd eller hade "identitet" vid tidpunkten för överlåtelse. Domstolen hänvisar till NJA 1973 s. 635, 1973 års rättsfall nämns även i NJA 1989 s. 177, då i fråga om borgenärers sekundära valrätt vid avräkning av betalning och med hänsyn till proportionaliteten av de konsekvenser som skulle drabba gäldenären till följd av borgenärens avräkning.

 • 2019 maj, Hovrättsdom

  Bolag ansågs ha visat rätt att återfå aktier som överlåtits genom gåva, eller annars dess värde, aktierna ansågs dock ha saknat värde vid tidpunkten då gåvan fullbordades; Bl.a. om när överlåtelse kan vara fordringsrättsligt giltig, dock ogiltig enligt aktiebolagslagens förbud för aktiebolag att förvärva egna aktier när aktier anses ha överlåtits mot vederlag. Även om. principen om fordringsrätters fria överlåtbarhet och utförlig redogörelse för rättsföljden av ogiltighet där praxis saknas.

 • 2018 december, Hovrättsdom

  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom avseende borgensåtagandet] Åbro Bryggeri ansågs ha visat att borgensansvar för belopp som korrekt återvunnits i konkurs kvarstod, trots förlikning; Bl.a. om när borgensansvar återuppstår pga. tidigare gäldenärs konkurs.

 • 2017, Hovrättsdom
  Konkursbo ansågs ej ha styrkt en senare tidpunkt för överlåtelse av kundfordringar för kreditkort som tillhandahållits; Bl.a. huruvida äganderätten till fordringar är beroende av rätten att rikta anspråk på betalning mot gäldenärer.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 353
  En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har fastställts.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Anspråk på betalning från borgenär på grund av fordringsförvärv ansågs ej visat genom faktureringsöverenskommelse gentemot ursprunglig borgenär; Bl.a. om skillnaden mellan tingsrättens mellandom som utgår från analog tillämpning av reglerna för överlåtelse av enkla fordringar samt motiv till skuldebrevslagen, vilken ändrades i hovrätten

 

 • 2016, NJA 2016 s. 51
  Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har överskridit sitt uppdrag.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Långivare ansågs ej ha visat att ny revers för att åstadkomma ett borgenärsbyte också hade omvandlat flera tidigare lån till en ny förpliktelse efter den kritiska tidpunkten för kapitalbrist och personligt ansvar enligt aktiebolagslagen; Bl.a. om tidpunkt för fordrans uppkomst och syftet med medansvarsreglerna i aktiebolagslagen.

 

 • 2015, NJA 2015 s. 1040
  Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Borgensmän ansågs ej ha visat svikligt agerande från bank eller annars bristande förutsättningar för borgensåtagandes ogiltighet för att återfå inbetalning; Bl.a. om betydelsen av informationsskyldighet gentemot borgensmän avseende underliggande kreditbedömningar före- och efter upprättat borgensåtagande, samt förutsättningar utöver undertecknande för bindande borgensåtagande för bolags räkning

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Mot gäldenärs invändning om formkrav, har konstaterats att orderskuldebrev kan överlåtas muntligen.

 

 • 2012, NJA 2012 s. 697
  I ett utmätningsmål gör ett ombud gällande att han har rätt före utmätningsborgenärerna till influtna medel avseende rättegångskostnad som hade betalats in i utmätningsärende av hans klients motparter. Rättegångsfullmakt för motpartsombudet har inte ansetts ge behörighet att ta emot underrättelse om förvärv av fordran på rättegångskostnaden. Ombudet har inte heller ansetts ha rätt till medlen på grund av direktkravsrätt.

 

 • 2010, NJA 2010 s. 467
  Låntagare, som fått kredit från ett finansbolag för förvärv av en bostadsrätt, skrev under ett sedvanligt lånedokument ställt till finansbolaget eller order. Sedan hela lånesumman återbetalats i förtid till en bank som hade förvärvat fordringen, har fordringen överlåtits vidare i flera led inom kreditväsendet med garanti att det ursprungliga kapitalbeloppet var obetalt. Eftersom låntagarna inte inför överlåtelserna tillfrågats och bekräftat att det av överlåtaren angivna beloppet var obetalt, har det ansetts att förvärvarna vid tillämpning av 15 § skuldebrevslagen (1936:81) inte var i god tro om betalningen utan stod risken för denna.

 

 • 2001, NJA 2001 s. 381
  Sedan en tvistig lönefordran hade förfallit till betalning träffade parterna en förlikning innebärande bl.a. att fordringsbeloppet skulle betalas vid en senare tidpunkt. Förbudet mot att överlåta en icke förfallen lönefordran har ansetts inte hindra att fordringen överläts före den betalningstidpunkt som var bestämd i förlikningsavtalet.

 

 • 1985, RH 1986:40
  Sedan A erhållit ett lån av B, har B överlåtit lånefordringen till ett bolag som drivs av B. När bolaget yrkat betalning av A för lånet, har A kvittningsvis gjort gällande motfordran för ett borgensåtagande, som gjorts av A och B gemensamt men som A ensam infriat. Eftersom motfordringen inte infriats före huvudfordringens förfallodag, har enligt 28 § skuldebrevslagen - vilket lagrum ansetts analogt tillämpligt - kvittningsinvändningen ogillats. (jfr. rättsfall: NJA 1918 s 3; NJA 1972 s 439; RH 65:84) 28 § lagen (1936:81) om skuldebrev.
 • 1984, RH 65:84
  Den som på avbetalning köpt en bil har ansetts äga kvittningsvis åberopa fordran, som han haft hos säljaren, mot den som därefter övertagit avbetalningskontraktet. (Se RH 1986:40) (28 § skuldebrevslagen (1936:81); 10 § konsumentkreditlagen (1977:981).

 

 • 1977, NJA 1977 s. 530
  A levererade ett parti spannmål till C i B:s namn. Omständigheterna ansågs utgöra stöd för antagande att A i samband med leveransen överlät sin fordran på betalning för spannmålen till B. Genom beskedet till C att B var leverantör har C ansetts ha blivit underrättad om överlåtelsen på sådant sätt att den blev gällande mot A:s borgenärer (jfr. 1943 s. 399, 1962 s. 49, 1965 s. 224 och denna årgång s. 20).

 

 • 1961, NJA 1961 s. 552
  Efter det kontrakt med äganderättsförbehåll upprättats rörande försäljning av viss vara samt köparen accepterat växel å del av köpeskillingen, har säljaren överlåtit kontraktet och växeln å en sin leverantör såsom likvid för skuld till denne. Fråga huruvida mot nye