Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

ERSÄTTNINGSRÄTT


Fysiska ingripanden- & övrig behandling av barn i skolmiljö (PDF)



För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2021, Hovrättsdom
  Misshandel, frikänd i de delar som rör slagen, ringa brott; [se i appen] kr i skadestånd - X har utdelat flera slag i ansiktet på Y och tagit ett grepp om hans nacke. Det hände den 23 november 2018. Y orsakades smärta och rodnad.

 

 • 2021, Tingsrättsdom
  Misshandel, ringa brott; [se i appen] kr skadestånd - X har tagit ett strupgrepp med armen runt Y:s hals samt slagit målsäganden Y med öppen hand i huvudet. Det hände den 20 februari 2020. Y orsakades obehag och smärta.

 

 • 2020, Tingsrättsdom
  Frikänd; misshandel - X har tagit ett kraftigt tag om Y:s överarmar under en lektion. Det hände den 9 mars 2020. Y orsakades smärta och blåmärken/rodnader.

 

 • 2020, Tingsrättsdom
  Frikänd; Misshandel - Gärningsbeskrivning: X har under en lektion dragit ned Y på golvet, tagit ett hårt grepp om hans kläder och dunkat Y:s överkropp mot golvet flera gånger så att Y:s rygg och bakhuvud slog emot golvet. Han har sedan lyft upp Y i kläderna och knuffat/dunkat honom flera gånger mot en stängd dörr och därefter knuffat ut Y ur klassrummet. Det hände den 2 april 2020. Y orsakades smärta och svullnader.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Frikänd - Gärningsbeskrivning: X har tagit tag i Y:s kropp och dragit honom ur ett klassrum, tagit ett tag vid hans hals och ett tag om hans arm. Det hände den 21 september 2018 på [adress]. Y orsakades smärta, rivsår och blånader.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Misshandel; [se i appen] kr i skadestånd - Gärningsbeskrivning: X har misshandlat Y genom att ta tag om hennes nacke och skalla henne samt genom att slå med sin hand mot hennes huvud. Det hände den 1 juni 2018. Y orsakades smärta och en bula i pannan.

 

 • 2020, Tingsrättsdom
  Delvis bifall; [se i appen] i skadestånd - Våren 2018, då A var nio år och gick i årskurs 3, inträffade tre incidenter som anmäldes till Skolinspektionen. Incidenterna avser tillfällen då en resurspedagog har avlägsnat A från klassrummet. Den 13 september 2018 fattade Skolinspektionen beslut om att Malmö kommun hade brutit mot bestämmelsen i 6 kap. 9 § skollagen om att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling och förelade Malmö kommun att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling. Mot bakgrund av detta fattade Barn- och elevombudsmannen vid Skolinspektionen den 17 januari 2019 beslut om att framställa ett skadeståndsanspråk om 25 000 kr gentemot Malmö kommun för berörda elevs räkning.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Bifall; [se i appen] kr i ersättning - Skolinspektionen har begärt att tingsrätten ska förplikta kommunen att till X betala 10 000 kr i ersättning för kränkning samt ränta. \...\ När X kom upp från golvet sa han återigen till eleven X att ” lägg av, gå och duscha, du luktar illa, har du duschat någon gång i ditt liv”. Hans kommentarer var inte hätskare än så. Personal A och eleven Y hade då kommit ganska långt bort. Då kände X helt överraskande en stark smärta i nacken. Personal B hade kommit bakifrån och tagit ett väldigt hårt tag om X nacke. Hon klämde till och drog med handen över nacken. Hon har långa naglar som gjorde att det blev tre djupa revor i X nacke. Det började blöda och gjorde väldigt ont. På fotografier tagna samma dag av en kamrat till X kan man se att det blev markerade rivmärken, och från det översta har det blött. Man kan även se rodnad och förhårdnad som skett just där angreppet ägde rum.

 

 • 2020, Högsta domstolen, NJA 2020 s. 578
  Ett fysiskt ingripande av en lärare mot en elev vid en ordningsstörning har inte ansetts utgöra en kränkande behandling i skollagens mening.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Misshandel, ringa brott; Frikänd - Gärningsbeskrivning: X har tagit tag om Ys handled och nacke samt dragit i honom. Det hände den 6 december 2018. Y orsakades smärta och rodnad.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Misshandel; Frikänd - Gärningsbeskrivning: X har misshandlat Y genom att ta ett grepp kring hans arm, ta ett grepp kring hans hals/nacke, putta honom så att han trillade ned i en soffa och putta/dra ned honom i en stol. Det hände den 15 april 2016. Till följd av misshandeln orsakades Y smärta och andnöd.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Kränkning, ringa; inget skadestånd - Utvalt ur domskälen; Praktikanten höjde rösten och skrek på sjuåriga X att torka upp kaffet samt tog tag i X tröja och drog honom i upprätt ställning mot köket för att förmå honom att hämta papper och torka upp det utspillda kaffet. Vid bedömningen av den kränkande handlingens art och graden av allvar i den kränkning av den personliga integriteten som handlingen typiskt sett innebär finner hovrätten att även om praktikantens avsikt var att få X att torka upp det utspillda kaffet har hans agerande stått i missförhållande till ett sådant syfte och framstår närmast som en ren disciplinering. Huruvida den kränkande behandlingen var åsyftad eller inte saknar betydelse för skadeståndsskyldigheten (se NJA 2016 s. 596 p. 20).

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Ofredande; [se i appen] kr i skadestånd till vardera barn - Gärningsbeskrivning: X har utsatt Y och Z, båda 5 år gamla, för ett hänsynslöst agerande genom att fösa in de i ett rum och låsa dörren. Det hände vid ett och samma tillfälle mot två målsägande den 9 februari 2018. Gärningen har varit ägnat att kränka Xs och Ys frid på ett kännbart sätt.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Misshandel; [se i appen] 000 kr i skadestånd - Gärningsbeskrivning: X har tagit ett grepp om halsen på Y och tryckt honom mot ett skåp. Det hände den 14 november 2017.  Y fick ont, rodnad och svårt att andas.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Inget skadestånd för kränkning - I X fall har läraren vid två tillfällen skrivit upp sex till åtta elevers namn på tavlan under rubriken betygsvarning, den ena gången inför halvklass och den andra gången inför helklass. Annat har inte kommit fram än att lärarens agerande var ett sätt att informera om vilka elever som inte hade nått målen och behövde göra något ytterligare för att nå målen. Att fa en betygsvarning kan också i sig antas vara något som för den enskilde eleven inte upplevs som positivt. Det innebär emellertid inte att eleven utsätts för en kränkning i skollagens mening. Det förfarande som läraren har valt för att förmedla betygsvarningarna på har dock samtidigt medfört att samtliga elever som har närvarat i klassrummet har kunnat se vilka namn som har skrivits upp på tavlan.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Misshandel; [se i appen] kr i skadestånd - Gärningsbeskrivning: X har medgett att han har viftat med en handduk för att påkalla Y:s uppmärksamhet varvid han har träffat Y med handduken på dennes vänstra sida.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Misshandel, ringa brott; Frikänd - Gärningsbeskrivning: X har tagit ett s.k. polisgrepp på Y genom att trycka upp hans arm bakom hans rygg. Det hände under vårterminen 2016, dvs. någon gång mellan den 1 januari 2016 och den 30 "'mi 2016. Y fick ont.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Våld mot tjänsteman; Dagsböter  [se i appen] kr - Gärningsbeskrivning: X (i nionde klass) har angripit läraren Y med våld när Y skulle förhindra att bråk uppstod mellan två grupper elever. X har sålunda utdelat upprepade sparkar mot målsägandens ben så att bl.a. smärta och blåmärke uppstått. Det hände den 4 april 2017.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Misshandel; Frikänd - Gärningsbeskrivning: X har tagit ett grepp om Ys arm, vilket orsakat smärta och blåmärken. Det hände den 28 januari 2016.

 • 2016, Högsta domstolen, NJA 2016 s. 596
  En lärare utdelade under en lektion ett slag med öppen hand mot en elevs kind. Frågor rörande skadestånd för kränkande behandling enligt skollagen (Rättsfall: NJA 1988 s. 586, NJA 2009 s. 776, NJA 2015 s. 86 och NJA 2015 s. 1008).

 

 • 2009, Högsta domstolen, NJA 2009 s. 776
  Fråga om en lärare och en elevassistent vid utövningen av sin tillsynsplikt gjort sig skyldiga till misshandel och olaga frihetsberövande (Rättsfall: NJA 1988 s. 586).

 

 • 1988, Högsta domstolen, NJA 1988 s. 586
  Fråga om lärare vid utövning av sin tillsynsplikt gjort sig skyldig till ringa misshandel.