Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

CIVILPROCESSFÖRING


Pågående mål - (se mål nr i appen) Stämning mot PwC pga. bristfällig skatterådgivning, senast uppdaterad 2021-12-09.


Läs artikel i bl.a. Dagens juridik:

PwC kräver att X stämning återkallas - Dagens Juridik 


FÖLJ PROCESSEN

Nedan följer ett utdrag ur stämningsansökan.


YRKANDEN

(1) X yrkar i första hand att tingsrätten förpliktar Pricewaterhouse-Coopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB att solidariskt med varandra till X utge 266 329 615 kr jämte ränta på beloppet från den 25 juli 2020' enligt 4 och 6 §§ räntelagen.


(2) X yrkar i andra hand att tingsrätten fastställer att PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB solidariskt är:


(a) skyldiga att kompensera X för den merkostnad i form av skatt (kupongskatt) som uppstår när aktieutdelning sker på 6 026 336 stycken aktier i EQT AB (publ) i Qarlbo Associates SA jämfört med den skatt på utdelningen som hade förekommit om aktierna funnits i Bark Partner AB efter det att 11 172 396 kronor på ovannämnda aktier utdelats till Qarlbo Associates SA;


(b) skyldiga att kompensera X för den merkostnad i form av skatt som uppstår när utdelning sker till honom från Qarlbo Associates SA hänförlig till utdelning från eller försäljning av alla eller del av 6 026 336 stycken aktier i EQT AB (publ) i jämförelse med den skatt som skulle ha uppstått om aktierna funnits i Bark Partners AB och motsvarande försäljning och utdelning skett;


(c) och i den mån försäljning sker enligt punkt (b) ovan av alla eller delar av Qarlbo Associates SA 6 026 336 stycken aktier i EQT AB (publ) eller dessa av annan anledning inte längre ägs av Qarlbo Associates SA ska rätten till ersättning för merkostnad i form av skatt enligt punkt (a) ovan bortfalla för de aktier som inte längre ägs av Qarlbo Associates SA. Fram till dess detta inträffat ska dock kompensation enligt punkt (a) ovan utgå.


Ur utveckling av grunder p 18

Det som sammanfattningsvis inträffat är att PwC fått i uppdrag av X att lämna råd kring hur en skatteeffektiv struktur av hans ägande i EQT skulle se ut efter en planerad börsnotering av EQT. I samband med denna rådgivning lämnade PwC rådet att Top up-aktierna skulle förvärvas av Qarlbo för att sedan kunna överlåtas till Bark Partners. Detta råd var felaktigt i det att PwC underlät att beakta den 3:12-smitta av Bark Partners som en sådan överlåtelse skulle medföra. Denna underlåtelse är oaktsam och har orsakat skada för X. Den fulla skadan av det felaktiga rådet har dock kunnat undvikas genom att den felaktiga rådgivningen uppmärksammades innan överlåtelsen av Top up-aktierna från Qarlbo till Bark Partners genomfördes. I annat fall hade överlåtelsen inneburit att samtliga X:s EQT-aktier i Bark Partners drabbats av 3:12 smitta.