Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

CIVILPROCESSFÖRING


(se mål nr i appen) Skadeståndstalan mot advokat pga. vårdslös rådgivning, senast uppdaterad 2021-11-29.


Läs artikel i bl.a. Dagens juridik:

Tidigare fosterhemsbarn stämmer advokatbyrå och advokat - Dagens Juridik 


FÖLJ PROCESSEN


Målet innehåller 8 stämningsansökningar, som endast skiljer sig marginellt åt avseende bland annat yrkade ersättningsnivåer.

Nedan följer ett avidentifierat utdrag ur ett av målen.


YRKANDEN

X yrkar att tingsrätten fastställer att X inte är betalningsskyldig i förhållande till någon av svarandena till följd av att X år 2014 gav advokaten Y i uppdrag att för X räkning föra en skadeståndstalan mot staten.


X yrkar ersättning för sina rättegångskostnader med ett belopp som kommer att anges senare.


GRUNDER

X anlitade år 2014 advokaten Y, verksam vid  Z (mer om detta under avsnitt 3.5 nedan), i ett ärende om krav på skadeståndsersättning från staten. Den av Y utförda advokattjänsten har varit felaktig då den har avvikit från vad X med fog hade kunnat förvänta sig av en advokat. I strid med 8 kap. 4 § rättegångsbalken och god advokatsed har Y i flera avseenden inte utfört sitt uppdrag med den omsorg och noggrannhet som uppdraget har krävt. Bristerna i uppdraget har konstaterats av såväl Stockholms tingsrätt som Svea hovrätt, de domstolar vid vilka Y förde X skadeståndstalan. På grund av den felaktigt utförda talan ogillade domstolarna den av Y förda talan för X räkning. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i målet.


Den av Y vårdslöst utformade skadeståndstalan och vårdslöst bedrivna tvistemålsprocessen har således medfört att den skadeståndstalan Y har drivit för X räkning mot staten har varit behäftad med så allvarliga fel att X inte i någon del har haft någon nytta av tjänsten. X anser att X enligt allmänna avtalsrättsliga principer har rätt till fullt prisavdrag på grund av fel i advokattjänsten och att X i rätt tid har reklamerat felen i tjänsten. X har därför hittills inte betalat något till svarandena då X anser att X inte är betalningsskyldig för den utförda advokattjänsten.


Mot bakgrund av ovanstående råder ovisshet om X är betalningsskyldig mot svarandena med _____ kr för det advokatuppdrag som X gav Y år 2014. Denna ovisshet om detta rättsförhållande länder X till förfång då den innebär en begränsning av X frihet att företa förfoganden som är beroende av det omstridda rättsförhållandet. Ovissheten om betalningsskyldigheten för uppdraget utgör för X en betydande inskränkning i X möjlighet till ekonomisk planering, särskilt med hänsyn till X oerhört begränsade ekonomiska förmåga.

__________


För åtkomst till aktbilagor såsom stämningsansökan och kommande yttranden från parterna i målet, ladda ner appen Lagens Möjligheter via AppStore eller Google Play och prenumerera på fördjupningsområdet Civilprocessföring.


Materialet används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.