Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

CIVILPROCESSFÖRING


NJA 2015 s. 110 (I) & s. 1040 (II) (T 916-13) De enstegstätade fasaderna


NJA-referat; (I) Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga.


Domen finns tillgänglig på Högsta domstolens hemsida via följande länk till mål nr T 916-13 (I) .


(II) Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.


Domen finns tillgänglig på Högsta domstolens hemsida via följande länk till mål nr T 916-13 (II).


Aktbilagor

Materialet används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.

För åtkomst till aktbilagor såsom stämningsansökan, yttranden från parternas ombud, överklagandeskrifter, samt domstolarnas beslut och domar, ladda ner appen Lagens Möjligheter och prenumerera på fördjupningsområdet Civilprocessföring.