Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

CIVILPROCES


NJA 2015 s. 110 (I) & s. 1040 (II)

De enstegstätade fasaderna


Följ Fredersen Advokatbyrå AB och Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB på vägen från stämningsansökan till prejudikat i Högsta domstolen.


NJA-ingresser:

NJA 2015 s. 110 (I) Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga.


NJA 2015 s. 1040 (II) Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.

ALLA 108 AKTBILAGOR

Fler yttranden med bevisuppgifter,

övrig bevisning, kostnadsräkningar,

sammanställningar, protokoll och

anteckningar från domstolarna,

finns tillgängliga i appen.


Utvalda aktbilagor


Tingsrätten

2010-06-29 - Ansökan om stämning.pdf

2010-07-09 - Yttrande från svdn/omb.pdf

2010-08-25 - Yttrande fr kdn/omb.pdf

2010-12-01 - Kompettering av talan fr svdn/omb.pdf

2011-01-13 - Yttrande fr kdn/omb.pdf

2011-01-14 - Skrivelse, Advokat Nils Petersen, Advokat Peter Savin.pdf

2011-03-01 - Yttrande fr kdn/omb.pd

2011-04-21 - Yttrande fr sdn/omb.pd

2011-05-12 - Yttrande fr sdn/omb.pdf

2011-10-26 - Kompletterande bevisuppgift från kdn/Nils Petersen och Ann Källsand, [red. inklusive yttrande av Torgny Håstad].pdf

2011-10-27 - Yttrande från Myresjöhus AB/Peter Savin.pdf

2011-10-28 - Yttrande från kdn/Ann Källsand, samt yttrande fr sdn/om.pdf

2011-12-09 – DOM från tingsrätten.pdf

  1. Fastighetsägarnas yrkanden om fastställelse avvisas.
  2. Fastighetsägarnas nr 2-4, 6-10, 16, 25 och 26 (se bilaga 1) talan lämnas utan bifall.
  3. Myresjöhus Aktiebolag ska till vardera av fastighetsägarna 1, 11 och 17-20 betala 387 200 kr, till vardera av fastighetsägarna 5, 12-15 och 21-24 betala 399 300 kr och till vardera av fastighetsägarna 27-34 betala 304 700 kr, i samtliga fall jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 6 juli 2010 till dess betalning sker.
  4. Fastighetsägarna nr 2-4, 6-10, 16, 25 och 26 (se bilaga 1) ska ersätta Myresjöhus Aktiebolag för rättegångskostnader med 209 215 kr, varav 163 333 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag tills betalning sker.

 

Hovrätten

2012-01-10 - Anslutningsöverklagande fr en del av fastighetsägarna gm adv Nils Petersen.pdf

2012-06-21 - Yttrande fr adv Savin.pdf

2012-07-02 - Yttrande från Petersen.pdf

2012-08-17 - Yttrande från Alexandra Westerlund.pdf

2012-11-05 - Yttrande fr Peter Savin.pdf

2012-11-22 - Yttrande fr Alexandra Westerlund.pdf

2012-11-27 - Skrivelse fr Pär Krohn.pdf

2012-12-04 - Yttrande fr Källsand/Petersen.pdf

2013-01-07 - Skrivelse från Peter Savin.pdf

2013-01-08 - Yttrande från Nils Petersen.pdf

2013-01-18 – DOM från hovrätten.pdf

Hovrätten upphäver tingsrättens avvisningsbeslut samt lämnar fastighetsägarnas nr 1, 5, 11-15, 17-24 och 27-34 talan utan bifall (tingsrättens domslut punkten 1 och 3). Hovrätten fastställer tingsrättens dom varigenom fastighetsägarnas nr 2 4, 6-10, 16, 25 och 26 talan lämnats utan bifall (tingsrättens domslut punkten 2).

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och befriar Myresjöhus Aktiebolag från ålagd ersättningsskyldighet för fastighetsägarnas nr 1, 5, 11-15, 17-24 och 27-34 rättegångskostnader (tingsrättens domslut punkten 5).

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och förpliktar samtliga fastighetsägare att solidariskt ersätta Myresjöhus Aktiebolag för dess rättegångskostnader vid tingsrätten med sammanlagt sexhundratjugosjutusensexhundrafyrtiosex (627 646) kr, varav 490 000 kr i ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 december 2011 till dess betalning sker (tingsrättens domslut 4).

Hovrätten förpliktar fastighetsägarna att solidariskt till Myresjöhus Aktiebolag utge ersättning för dess rättegångskostnader i hovrätten med femhundrafemtioniotusenniohundratjugosju (559 927) kr, varav 427 500 i ombudsarvode till Peter Savin och 110 000 kr i ombudsarvode till Pär Krohn, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för hovrättens dom till dess betalning sker.

Fastighetsägarna ska själva stå sina rättegångskostnader vid tingsrätten och hovrätten.

 

Högsta domstolen

2013-02-20 - Överklagande.pdf

2013-04-22 - Skrivelse inkommen från ombuden Peter Savin och David Karlsson Adv Savin var i hovrätten ombud för Myresjöhus AB /ps.pdf

2013-05-03 - Skrivelse ink från adv Petersen och Källsand, e-post.pdf

2014-04-08 - Yttrande från klagandena.pd

2014-08-12 - Yttrande från Peter Savin och David Karlsson (e-post).pdf

2015-01-05 - Yttrande från Peter Savin och David Karlsson (e-post).pdf

2015-03-19 - NJA 2015 s. 110 (De enstegstätade fasaderna I).pdf

NJA-ingress - Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga.

DOMSLUT

Högsta domstolen förklarar att fel föreligger i entreprenaden genom att Myresjöhus har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad.

Med utgångspunkt i hovrättens bedömning beträffande förekomsten av fuktskador och högt fuktinnehåll meddelar Högsta domstolen prövnings-tillstånd avseende dels frågan om Myresjöhus ansvar är begränsat i enlighet med ABS 95 kap. 5 § 7, dels frågan om överlåtelseförbudet i entreprenad-avtalen är bindande för andrahandsköparna.

Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt ska vara fortsatt vilande.

 

Fortsättning i Högsta domstolen

2015-10-06 - Skrivelse från Peter Savin.pdf

2015-10-26 - Yttrande ingivet av Fredersen advokatbyrå.pdf

2015-11-02 - Skrivelse från Myresjöhus genom Peter Savin och David Karlsson.pdf

2015-11-11 - Yttrande ingivet av adv Peter Savin.pdf

2015-12-22 - NJA 2015 s. 1040 (De enstegstätade fasaderna II).pdf

NJA-ingress - Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.

DOMSLUT

Högsta domstolen förklarar att överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen inte är bindande för andrahandsköparna.

Högsta domstolen förklarar att Myresjöhus Aktiebolags ansvar inte är begränsat enligt ABS 95 kap. 5 § 7.

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målets övriga delar.

Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom samt återförvisar målet till hovrätten för fortsatt handläggning.

Frågan om rättegångskostnader i Högsta domstolen ska prövas av hovrätten efter att målet har återupptagits där.Materialet används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.

För vidare åtkomst till aktbilagor såsom stämningsansökan, yttranden från parternas ombud, överklagandeskrifter, samt domstolarnas beslut och domar i fler NJA-fall, ladda ner appen Lagens Möjligheter.