Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

AVTALSRÄTT


Subjektiva begränsningar & hoppande regress (PDF)


När avtal mellan parter trotsallt inte kan medföra rätt för någon av avtalsparterna att ställa krav på tredjepart, även om denne tredje part, förekommer, i ett näraliggande rättsförhållande.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2018, NJA 2018 s. 301
  Fråga om lokalhyresvärds ansvar när lagrat gods har förstörts, i fall då hyresgästen gentemot någon annan åtagit sig att svara för ett lagringsuppdrag för egen räkning enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2000).

 

 • 2017, NJA 2017 s. 601
  Ansvarsförsäkring och direktkrav med anledning av den försäkrades konkurs. Försäkringsbolaget har mot den skadelidande fått åberopa att den försäkrade inte iakttagit ett sådant i försäkringsavtalet föreskrivet fristvillkor som avses i 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen (Rättsfall: NJA 2009 s. 355)

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Presumtionsansvar i lagerhållningsuppdrag ansågs visat pga. skadat gods; Bl.a. om betydelsen av att inte ha tecknat försäkring, försäkringsbolags regressrätt samt betydelsen för vållande till skada på inom- respektive utomobligatorisk grund.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Vårdbolag ansågs ej ha visat att landsting kunde åläggas betalningsansvar för läkarvårdsersättning pga. ett samverkansavtal med privatpraktiserande läkare; om läkares ensidiga rätt att anvisa betalningsmottagare enligt samverkansavtal enligt LoL.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Konsortium som angetts på betalningsavin vid köp av flygbiljetter ansågs vara återbetalningsskyldigt för namnändringsavgift i samband med tidigare köp av flygbiljetter; Bl.a. om partsbehörighet för konsortium av ”varaktig natur” som avtalspart.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Konkursbo ansågs ej ha visat att bolag till följd av speciella ägarförhållanden omfattats av konkurrensklausul i tidigare aktieägaravtal; Bl.a. om huruvida flera parter slutit sig samman på ett kvalificerat otillbörligt sätt för att kringgå konkurrensklausul och om avtals subjektiva begränsningar.

 

 • 2015, NJA 2015 s. 512
  Utdömande av vite vid upphovsrättsligt intrång. En vitesadressat har tillräknats handlande av en tredje man. (Rättsfall: NJA 1993 s. 188 och NJA 2005 s. 608.

 

 • 2014, NJA 2014 s. 760
  Har vid en kontraktskedja parten i det främre ledet råkat ut för en sakskada, kan han på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsakat skadan, om inte något annat följer av en särskild rättsregel eller föranleds av avtal. En speditör med förmedlaransvar har ingått ett fraktavtal med tredje man för uppdragsgivarens räkning men i eget namn. Uppdragsgivaren har ansetts inte kunna på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund få bättre rätt mot den tredje mannen än vad han skulle ha haft om den tredje mannen hade kunnat göra gällande fraktavtalet mot honom. En bestämmelse i fraktavtalet om preskription efter ett år har tillämpats även i fråga om ett krav på ersättning på grund av stöld av anställda. (jfr. NJA 1949 s. 289, NJA 1986 s. 712, NJA 2001 s. 711, NJA 2007 s. 758 och NJA 2009 s. 16).

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Leasetagare ansågs ej ha visat att bristande förutsättningar för leasingavtal pga. fel i fettreduceringsmaskin kunde läggas leasingbolag som enbart tillhandahållit den finansiella lösningen till last; Bl.a. om ansvarsbegränsningar i och med trepartskonstellation i form av finansiell indirekt leasing, köprättsligt felansvar vid leasing och för sen reklamation samt oskälighetsbedömning av leasingavtal enligt 36 § avtalslagen.

 

 • 2012, NJA 2012 s. 697
  I ett utmätningsmål gör ett ombud gällande att han har rätt före utmätningsborgenärerna till influtna medel avseende rättegångskostnad som hade betalats in i utmätningsärende av hans klients motparter. Rättegångsfullmakt för motpartsombudet har inte ansetts ge behörighet att ta emot underrättelse om förvärv av fordran på rättegångskostnaden. Ombudet har inte heller ansetts ha rätt till medlen på grund av direktkravsrätt.

 

 • 2012, NJA 2012 s. 584
  En trafikförsäkringsgivare får inte åberopa skadevållarens grova vårdslöshet gentemot en annan skadeståndsskyldig som framställer krav mot försäkringsgivaren efter att ha utgett skadestånd.

 

 • 2010, NJA 2010 s. 629
  Mellan en beställare och en underentreprenör har avtalats att visst vite ska utgå ifall omhändertagen egendom förkommer. Fråga om vitet utesluter skyldighet att ersätta överstigande skada och om vitesklausulen kan åberopas av underentreprenören mot entreprenören som ersatt beställaren för hela skadan.

 

 • 2009, NJA 2009 s. 355
  En ansvarsförsäkringsgivares avstående i förhållande till försäkringstagaren att åberopa preskription har ansetts inte gälla till förmån för den skadelidandes rättsinnehavare, när denne enligt försäkringsavtalet har rätt att framställa sitt anspråk direkt mot försäkringsgivaren. Dessutom fråga huruvida en förlikning mellan försäkringstagaren och den skadelidandes rättsinnehavare, som ingåtts utan samtycke från försäkringsgivaren, enligt ett försäkringsvillkor medfört att försäkringsgivaren blivit fri från ansvar.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 758
  Beställare vid en generalentreprenad, på vilken AB 92 varit tillämpliga, har ansetts inte kunna få ersättning från en underentreprenör på utomobligatorisk grund, när beställarens egendom skadats genom underentreprenörens vårdslöshet.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 501
  Ansökan mot gäldenär om verkställighet av exekutionstitel som grundats på avtal om kreditköp av vara med återtagandeförbehåll har inte utgjort hinder mot att kreditgivaren, när denne inte fått full betalning för sin fordran, riktar anspråk mot person som förvärvat varan från gäldenären.

 

 • 1999, NJA 1999 s. 35
  En fastighetsägare har träffat avtal med en andrahandshyresgäst om ett hyresförhållande direkt mellan dem för den händelse förstahandshyresförhållandet upphörde. Fråga huruvida avtalet skall tolkas så att det förpliktade andrahandshyresgästen att inträda i ett hyresförhållande med fastighetsägaren, fastän andrahandshyresförhållandet hade upphört innan förstahandshyresförhållandet upphörde.

 

 • 1997, NJA 1997 s. 44
  Sedan avtal träffats om generalentreprenad på löpande räkning har generalentreprenören avtalat med underentreprenör om visst utförande av takarbeten. Föreskrifterna i avtalet med underentreprenören har inte ansetts gälla i förhållandet mellan beställaren och generalentreprenören och en av beställaren anlitad besiktningsförrättare har därför inte ansetts vara skyldig att påpeka avvikelser från det senare avtalet.

 

 • 1993, NJA 1993 s. 222
  Cession av rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkring.

 

 • 1993, NJA 1993 s. 188
  Vitesförbud enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken. Konkurrensbegränsningsklausul i ett avtal, enligt vilken ett aktiebolag förbundit sig att ej utöva viss verksamhet, har i visst fall ansetts kunna göras gällande även mot annat bolag inom samma koncern.

 

 • 1939, NJA 1939 s. 592
  Varje exemplar av en tryckt bok var -- å andra titelbladets baksida -- försett med de likaledes tryckta orden »Utlåning i förvärvsyfte förbjuden». Förbehållet i och för sig ansågs icke vara bindande för köpare av boken.