Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

AVTALSRÄTT


Oskäligt avtalsinnehåll & jämkning m.m.


Om jämkning av oskäliga avtalsinnehåll med stöd av 36 § avtalslagen och jämkning m.m.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


 • 2022 maj, Högsta domstolen mål nr T 3131-21

  Jämkning av en ansvarsbegränsning i ett kommersiellt avtal om rådgivning med stöd av 36 § avtalslagen?

 • 2022 februari, Hovrättsdom
  En privatperson hade tvingats ta lån med hjälp av sitt bankid, och ansågs därför återbetalningsskyldig enligt läran om condictio in debiti; Nl.a. om bevisning avseende obehörig användning av E-legitimation och när 36 § avtalslagen inte kan användas.

 • 2021 december, Tingsrättsdom
  Senare förlikt i hovrätten] Jordbruksverket ansågs ha visat rätt till återbetalning av miljöstöd för viss åkermark. Och bolaget ansågs inte har visat att åter krav var oproportionerligt eller på annat sätt oskäligt.

 • 2021 november, Hovrättsdom
  Bostadsrättsförening ansågs ha visat att tidpunkten för upplåtelse i ett förhandsavtal om upplåtelse, uppfyllde formkraven i bostadsrättslagen. Eftersom ordalydelsen var relativt klar och det uppgivna intervallet inte var särskilt långt, var 36 § avtalslagen inte tillämplig.

 • 2021 november, Hovrättsdom
  Aktieköpare ansågs ej ha visat att aktier i telefonförsäljningsföretag var felaktiga i köplagens mening, i korthet fanns det därmed inte heller förutsättningar att jämka det avtalade priset enligt 36 § avtalslagen; Bl.a. om köplagens tillämplighet på aktieköp, betydelsen av vem som lämnat vilka uppgifter, samt uppgifternas detaljnivå i förhållande till köparens befogade förväntningar på varans kvalitet.

 • 2021 april, Hovrättsdom
  Senare avgjort i Högsta domstolen, se ovan] Bolag ansågs ha visat att skatterådgivning hade varit både vårdslös och felaktig då bolaget inte kunde beviljas uppskov med stämpelskatt i samband med fastighetsöverlåtelse. Bolaget ansågs dock inte ha visat att någon skada hade uppstått.

 • 2020 december, Hovrättsdom
  Bank ansågs ej ha visat rätt att återfå kredit enligt läran om condictio in debiti, krediten hade tecknats genom obehörig användning av privatpersonens bankID. 36 § avtalslagen hade åberopats men behövde aldrig användas eftersom tingsrätten ch hovrätten ansåg att banken inte kune kräva återbetalning, i vart fall inte från den aktuella kunden vars bankID hade utnyttjats.

 • 2020, NJA 2020 s. 624 (T 1413-19)
  När grunderna för avtalslagens bestämmelser om ogiltighet och jämkning tillämpas på familjerättsliga avtal finns det anledning att ta hänsyn till de särdrag som utmärker olika slags avtal på detta område (Rättsfall: NJA 1961 s. 124, NJA 1982 s. 230, NJA 1994 s. 265 och NJA 2017 s. 113)

 • 2020 mars, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Bolag som påstått rätt till nya uppdrag genom avtal, ansågs ej ha visat att sådant avtal hade träffats, varken muntligt eller genom konkludent handlande (partsbruk); Bl.a. om bevisvärdering för att avgöra om muntligt eller konkludent avtal föreligger, om ramavtal såsom berättigande tredjemansavtal och tolkning av partsavsikten i samband med förlikningsavtal.

 • 2019 december, Hovrättsdom
  Byggbolag ansågs ha visat att fastighetsbolag inte hade rätt att häva entreprenadavtal och hade därmed rätt till ersättning för utfört arbete; Bl.a. den proportionella metoden för beräkning av ersättning och om avvisad omständighet om oskälighet och jämkning som åberopats för sent i hovrätten.

 • 2017, NJA 2017 s. 113
  Frågan om en ansvarsbegränsning i ett avtal om en s.k. överlåtelsebesiktning av en bostadsfastighet är verksam har bedömts med tillämpning av 36 § avtalslagen. Med hänsyn till omständigheterna har tillräckliga skäl för jämkning inte ansetts föreligga (Rättsfall: NJA 1981 s. 400, NJA 1992 s. 130, NJA 1997 s. 65, NJA 2001 s. 269 och NJA 2007 s. 962)

 • 2016, NJA 2016 s. 1195 (T 4080-15)
  Vid en internetauktion har inga särskilda försäljningsvillkor utöver lägsta pris angetts. Avtal har ansetts uppkomma med den som lämnat högsta budet genom att den av säljaren angivna sluttiden för auktionen passerats.

 • 2015, RH 2016:25 (T 11341-14)
  Fråga om utformningen av vitesförbud vid intrång i gemenskapsvarumärken. Hovrätten har begränsat vitesförbudet till den användning som var visad i målet och till sådana förfoganden av varor som omfattas av artikel 9.2 varumärkesförordningen. Vid fastställandet av vitesbeloppet har hovrätten, förutom varumärkeshavarens intresse av att varumärket inte används olovligen, beaktat även risken för att allmänheten missleds att köpa varumärkesförfalskade produkter (Rättsfall: NJA 2007 s. 431; NJA 2008 s. 1082; NJA 2014 s. 559; EU-domstolens dom den 14 december 2006 i mål C-316/05 Nokia Corp. mot Wärdell; EU-domstolens dom den 12 april 2011 i mål C-235/09, DHL Express France SAS mot Chronopost SA)

 • 2015, RH 2015:54 (ÖÄ 5254-15)
  [Senare avgjort av HD genom NJA 2017 s. 289] En fastighet har överlåtits till tre bröder genom gåva. I gåvobrevet uppställdes ett villkor om att fastighetsägarnas samägande av fastigheten inte ska vara underkastat reglerna i samäganderättslagen (1904:48 s. 1). Fråga om villkoret även gäller för bröstarvingarna till den ene brodern efter att han avlidit och de förvärvat hans fastighetsandel genom arv.

 • 2012, NJA 2012 s. 776 (T 2085-11)
  Ett avtalsvillkor om automatisk förlängning vid avtal om gymkort har ansetts oskäligt när avtalstiden och förlängningen löpte under ett år och konsumenten inte hade fått någon påminnelse om att uppsägning skulle ske (Rättsfall: NJA 1987 s. 982, MD 2005:34)

 • 2012, NJA 2012 s. 725 (T 1144-11)
  Två personer har undertecknat ett kontrakt avseende ett kreditköp av en båt som skulle levereras av annan än säljaren. Enligt en på framsidan förtryckt bestämmelse godkände köparen leveransen av båten, och enligt de förtryckta bestämmelserna på baksidan förbehöll sig säljaren äganderätten till båten. Frågor om köparnas ansvar mot säljaren för leveransuppgiften, sedan det visat sig att båten inte hade levererats

 • 2012, RH 2012:69 (T 2224-11)
  Fråga om skyldighet för fastighetsmäklare att upplysa köparen om följderna av att köpeskillingen inte betalas och verka för att fastighetsköpet villkoras av att köparen beviljas lån.

 • 2011, RH 2011:18 (T 3180-10)
  Fråga huruvida vitesklausul är oskälig enligt 36 § avtalslagen.

 • 2009, RH 2010:71 (T 3089-08)
  En nybildad bostadsrättsförenings styrelse beslutade att insatserna för bostadsrätterna skulle bestämmas med utgångspunkt i de hyror som gällde för lägenheterna i fastigheten vid tidpunkten för överlåtelsen av fastigheten till föreningen. Den beslutade fördelningsgrunden innebar att insatsen för ett par av de mindre lägenheter i fastigheten som uppläts med bostadsrätt - vid en jämförelse med ett tänkt pris per kvadratmeter - blev väsentligt högre än den som bestämts för större lägenheter i samma fastighet. Två föreningsmedlemmar krävde tillbaka delar av sina insatser från föreningen med hänvisning till att den s.k. likhetsprincipen hade åsidosatts. Något avsteg från likhetsprincipen ansågs emellertid inte ha förekommit.

 • 2009, NJA 2009 s. 672 (T 3-08)
  Fråga om återförsäljningsavtal slutet på obestämd tid och utan villkor om uppsägning kunnat sägas upp med omedelbar verkan eller endast med skälig uppsägningstid

 • 2009, RH 2011:20 (T 755-09)
  En konsument har ingått ett abonnemangsavtal på bestämd tid med en näringsidkare. I avtalet har föreskrivits att det förlängs med ett år om det inte sägs upp skriftligen av konsumenten senast två månader före avtalstidens utgång. Avtalsvillkoret har ansetts oskäligt och har lämnats utan avseende (Rättsfall: NJA 1987 s 982; MD 2002:23; MD 2005:34; Göta hovrätts dom 2008-07-22 i mål FT 294-08; Hovrättens för Västra Sverige dom 2008-06-04 i mål FT 4835-07)

 • 2009, NJA 2009 s. 408 (T 2597-08)
  Frågor om tolkning och jämkning av försäkringsvillkor.

 • 2007, NJA 2007 s. 962 (T 2403-06)
  Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var konsument. Tillika fråga om bestämmelsen, som kommit till uttryck först i själva besiktningsutlåtandet, utgjort avtalsinnehåll.

 • 2006, RH 2006:67 (T 4445-02)
  Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på ett ensidigt ändrat avtalsvillkor i ett tillsvidareavtal om telefonabonnemang.

 • 2001, RH 2002:17 (T 2475-01)
  Fråga om tillämpning av 28 § skuldebrevslagen på kvittningsvis åberopad motfordran som uppkommit och förfallit till betalning först efter det att gäldenären underrättats om överlåtelsen av huvudfordran. Även fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på s.k. cut off-klausuler i avtal mellan näringsidkare.

 • 2000, NJA 2000 s. 462 (T 4299-97)
  Ett avtalsvillkor om tvåårig preskriptionstid för en skadeståndstalan som grundas på uppsåt eller grov vårdslöshet har inte ansetts vara oskäligt enligt 36 § avtalslagen.

 • 1999, NJA 1999 s. 408 (T 4701-97)
  Till säkerhet för ett aktiebolags förpliktelser gentemot en bank ingick ägarna generell proprieborgen utan begränsning till belopp. Fråga om jämkning av betalningsskyldigheten enligt 36 § avtalslagen

 • 1998,RH 1998:13 (T 353/97)
  Fråga om 36 § avtalslagen är tillämplig på gäldenärs skyldighet att återbetala ett banklån.

 • 1997, NJA 1997 s. 645 (T 2127-96)
  En dom, varigenom en man förklarats ej vara far till ett barn som fötts i hans äktenskap, har inte ansetts böra medföra att ett tidigare arvskifte efter mannen, i vilket barnet deltagit som mannens bröstarvinge, skall förklaras ogiltigt.

 • 1996, NJA 1996 s. 663 (T4476-95)
  Överenskommet pris kan inte jämkas enligt köplagen.

 • 1996, NJA 1996 s. 3 (T 3029-93)
  Ett bolag erbjöd bl a sina anställda att mot erhållande av konvertibla skuldebrev låna ut pengar till bolaget. En bank beviljade anställda hos bolaget kredit för att finansiera förvärvet av skuldebrev och betalade ut lånebeloppen direkt till bolaget. Detta utfärdade emellertid inte några konvertibla skuldebrev och försattes sedermera i konkurs. Fråga om låntagarna kan undgå betalningsskyldighet för lånen

 • 1994, RH 1995:10 (T 527/92)
  En person har ingått en generell borgen för sin makes skulder till en bank. Fråga huruvida borgensansvaret helt eller delvis har bortfallit genom att borgensavtalet varit oklart och banken gjort en otillfredsställande kreditprövning av borgensmannen eller eftersatt sin informationsskyldighet gentemot borgensmannen.

 • 1994, NJA 1994 s. 130 (T 193-91)
  I ett avtal som ingåtts mellan en bostadsrättshavare och annan än bostadsrättsföreningen har intagits en klausul innebärande hembudsskyldighet. Fråga om klausulen är giltig och, då detta befunnits vara fallet, om den kan anses oskälig enligt 36 § avtalslagen.

 • 1992, NJA 1992 s. 290 (Ö 998-90)
  Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i franchiseavtal.

 • 1988, NJA 1988 s. 230 (T 266-85)
  Fråga huruvida friskrivningsklausuler i leasingavtal mellan näringsidkare var oskäliga för leasetagaren. 36 § avtalslagen.

 • 1987, NJA 1987 s. 639 (Ö 1810-86)
  Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare.

 • 1987, NJA 1987 s. 553 (T 307-85)
  I ett standardavtal, tillämpligt enligt ett avtal om köp av småhus mellan två sambor och ett husföretag, fanns en klausul om rätt för köparen att i vissa angivna undantagsfall häva köpeavtalet utan annan kostnad än erlagd handpenning. En av undantagssituationerna avsåg äktenskaps upplösning. Sedan samboförhållandet upplösts hävde samborna avtalet. Fråga om möjlighet för dem att - enligt avtalet eller med tillämpning av 36 § avtalslagen - undgå skadestånd utöver handpenningen.

 • 1984, NJA 1984 s. 280 (T 257-82)
  Vid ett informationsmöte angående pågående småhusbyggande, vilket anordnats av det bolag som byggde husen, lämnade en företrädare för bolaget uppgifter om det beräknade framtida utfallet av en indexklausul som ingick i det kontraktsformulär bolaget använde vid försäljning av husen. En spekulant fick genom en av bolaget anlitad mäklare upplysningar om vad som vid mötet sagts om indexklausulen. Sedan spekulanten köpt en fastighet av bolaget och det visat sig att indexutfallet blev oförmånligare för honom än vad han med ledning av bolagets uppgifter haft anledning räkna med, har bolagets rätt att utkräva kompensation för inträffad indexhöjning begränsats i enlighet med de vid mötet lämnade uppgifterna

 • 1983, NJA 1983 s. 510 (Ö 375-85)
  Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare och konsument.

 • 1983, NJA 1983 s. 385 (T 471-82)
  Arrendeavgift och indexklausul i ett år 1950 slutet arrendeavtal, avseende tomt för fritidsbostad och med en giltighetstid på 49 år, har jämkats med tillämpning av 36 § avtalslagen.

 • 1983, NJA 1983 s. 332 (T 286-81)
  Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på villkor i samband med borgensåtagande i rembursförbindelse att banken ägde utan borgensmannens hörande medge ändring i de för rembursen stipulerade villkoren.

 • 1982 NJA 1982 s. 853 (Ö 1028-81)
  Tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i ett fackförbunds stadgar.

 • 1982, NJA 1982 s. 613 (T 30-79)
  Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen beträffande bestämmelse i avtal om köp av fast egendom om förverkande av överenskommen handpenning.

 • 1982, NJA 1982 s. 230 (T 45-81)
  Fråga om ogiltigförklaring eller jämkning av preliminärt bodelningsavtal med tillämpning av 11 kap 16 § GB eller grunderna för 36 § avtalslagen.