Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

AVTALSRÄTT


När finns ett bindande avtal? (PDF)


Olika omständigheter som tillsammans kan innebära att bindande avtal har ingåtts, samt bedömningar av vem som är rätt avtalspart.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2021 november, Hovrättsdom
  IT-leverantör ansågs ej ha visat att stegvisa förhandlingar och visst påbörjat arbete med en ny IT-miljö för bostadsrättsförvaltningsföretag, hade lett fram till ett bindande avtal; Bl.a. lojalitet i avtalsförhandlingar, skadeståndsskyldighet i samband med befogad tillit och bevisvärdering av enskilda förhandlingsmoment.

 • 2021, NJA 2021 s. 245
  Ett förhandsavtal om upplåtelse av bostadsrätt som angav ett tidsintervall för beräknad tidpunkt för upplåtelsen, har ansetts uppfylla formkravet i 5 kap. 3 § bostadsrättslagen.

 • 2021 mars, Hovrättsdom
  Kompanjoner ansågs ha visat att tredje kompanjon inte hade förvärvat en tredjedel av aktier i entreprenadföretag genom muntligt avtal, trots att den påstådde förvärvaren gjort vissa betalningar, samt mottagit vissa utbetalningar från bolaget; Bl.a. om aktiebokens betydelse som bevisning, bevisbördans placering, samt att förvärvaren tillika styrelseledamot enkelt hade kunnat säkra bevisning om sitt förvärv.

 • 2021 februari, Hovrättsdom
  Boende ansågs ha visat att hon inte hade ingått avtal om betalningsskyldighet för måltidsabonnemang, endast genom hyresavtalet för sitt boende; Bl.a. om vad som tydligt måste framgå av ett hyresavtal för att få ingå i hyran för bostad och om hyresgästföreningars möjlighet att förhandla samt ingå bindande avtal om betalningsskyldighet för boende.

 • 2020, NJA 2020 s. 723
  Prövning av om kraven enligt jordabalken vid fastighetsköp är uppfyllda gällande ett avtal betecknat som köpekontrakt/hyreskontrakt.

 • 2020, Hovrättsdom
  Juristbyrå ansågs ej ha visat att avtal med klient hade ingåtts trots inspelning med diskussion om pris, antal timmar m.m., detaljnivån i det inspelade samtalet kunde ha utgjort förstadiet till- och även senare diskussioner i ett uppdragsförhållande, dock återspeglade det inte själva avtalsögonblicket

 

 • 2020, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Bolag som påstått rätt till nya uppdrag genom avtal, ansågs ej ha visat att sådant avtal hade träffats, varken muntligt eller genom konkludent handlande (partsbruk); Bl.a. om bevisvärdering för att avgöra om muntligt eller konkludent avtal föreligger, om ramavtal såsom berättigande tredjemansavtal och tolkning av partsavsikten i samband med förlikningsavtal.

 

 • 2019, Tingsrättsdom
  Badrumsföretag ansågs ej ha visat att erbjudande om uppgörelse per SMS inte var seriöst; Företagets SMS om att avskriva allt i utbyte mot att inte utfärda våtrumsintyg, vilket accepterades av beställaren, ansågs utgöra ett bindande avtal.

 

 • 2019, NJA 2019 s. 941 
  Medansvar enligt aktiebolagslagen. Tidpunkt för uppkomsten av en förpliktelse ska bestämmas på samma sätt enligt 25 kap. 20 a § om ansvarets upphörande som enligt 18 § om ansvarstiden. En ny förpliktelse har ansetts inte uppkomma genom en förlikning, när denna enbart bekräftar eller i mindre omfattning materiellt ändrar den ursprungliga förpliktelsen

 

 • 2019, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Inkassobolag ansågs ej ha visat att jurist och klient hade avtalat om ett visst högre timpris, inte heller att klienten hade reklamerat kostnadsräkningen för sent; Bl.a. om analog tillämpning av viss lagstiftning på uppdragsförhållanden mellan konsument och jurist, rimlig tidsåtgång i mindre komplicerade arbetstvister, samt allmänna reklamationsrättsliga principer.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  [Tingsrättens dom fastställdes av hovrätten] Dödsbo ansågs ha visat att den avlidne inte hade ingått något muntligt avtal om reglering av skuld eller om gåva; Bl.a. om betydelsen av utförda transaktioner när person varit gammal och förvirrad, samt bevisbördan för att muntligt avtal har träffats

 

 • 2018, NJA 2018 s. 266
  En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att återbetala del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen).

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Kärande ansågs inte ha visat att en skuldsammanställning i retur samt vissa avbetalningar hade utgjort en accept av ett avtal om betalningsansvar banklån som upptagits under tidigare äktenskap och samverkan i bolag.

 

 • 2017, Allmänna reklamationsnämnden
  Konsumenten anmälde sig till en kurs som skulle starta tre månader senare. Han fick ingen bokningsbekräftelse eller liknande meddelande angående kursen förrän samma dag som kursen skulle börja. Företaget kan därför inte anses ha accepterat konsumentens anbud inom skälig tid. Bindande avtal har inte ingåtts; Bl.a. om att annonser till konsumenter endast utgör uppmaning att inkomma med anbud.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Advokatfirma ansågs ej ha visat sitt uppdragsavtal med fastighetsbolag avseende planer på ombildning av hyresrätter till bostadsrätter; om betydelsen av att advokatfirman själv tog kontakt och senare skickade ombildningskalkyl på eget initiativ, befogad anledning anta att uppdragsförhållande förelåg utifrån kontakternas omfattning och antal upparbetade timmar.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Uttalanden om investering och likviditetshjälp till skidanläggning genom diskussion med anlitade entreprenörer tillika fordringsägare hos skidanläggningen, ansågs så pass generella att bindande avtal inte hade uppstått; om formalia kring investeringsavtal som medför högre precisering jämfört med ”många andra sammanhang” och skillnaden mellan att ”gå i god” för något och att uttala sig med bindande verkan som investerare.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Tillstånd från bostadsrättsförening till balkongbygge förutsatte ett avtal om ”ansvarsdelar vid och efter ombygget”, ett villkor som inte hade uppfyllts av den förre bostadsrättsägaren som hade påbörjat balkongbygget, eller de bostadsrättsköparna som avsåg att slutföra balkongbygget; Bl.a. om formkrav för bindande tillstånd till balkongbygge i form av optionsrätt till tilläggsupplåtelse enligt bostadsrättslagen.

 

 • 2016, NJA 2016 s. 107
  Nyemission. Under förutsättning att ett avtal om s.k. emissionsgaranti är skriftligt och garanten vid avtalets ingående har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Konsult ansågs ej ha visat avtal om ersättning för ytterligare arbete som utförts och inte betalats; Bl.a. om bevisbördan för att arbete beställts av privatperson eller bolag, gäldenärsbyte från bolag till privatperson i egenskap av slutkund, samt bevisvärdering avseende skäligt arvode för arbete utan avtalat pris.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Avtal om köp av cyklar ansågs ej visat genom undertecknande av leasingavtal med kreditföretag; om bl.a. dolusmodellen som grund för avtalsbundenhet, trepartsförhållandet som uppstår genom leasingavtal, att klargörande uttryck såsom att häva ett köpeavtal inte visar att något ursprungligt avtal har ingåtts och en antydan om att köprättsligt ansvar möjligtvis skulle ha kunnat åläggas leasetagaren gentemot leverantören av cyklarna, även om något regelrätt köpeavtal inte har ingåtts.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Maka som efter skilsmässa återbetalat hela parets gemensamma banklån, ansågs ha visat att paret tidigare ingått muntligt avtal om att maken ensam skulle vara återbetalningsskyldig då han ensam hade tillgodogjort sig hela lånet för återbetalning av skulder; om betydelsen av borgensmans vittnesmål från tiden före- och från bankmötet när lån tecknades.

 

 • 2015, NJA 2015 s. 918
  En mäklare har krävt provision för ett avtal som uppdragsgivaren ingått med en anvisad köpare. Avtalet har ingåtts under en senare mäklares uppdragstid. Kravet på provision har avslagits, eftersom den senare mäklarens arbete ansetts ha haft avgörande betydelse för avtalets tillkomst. (Rättsfall: NJA 1981 s. 259, NJA 1997 s. 347 och NJA 2010 s. 58).

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Bolag ansågs ej ha rätt att fakturera konsument för utfört arbete då avtal inte ingåtts.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Avtal om arbete/kommersiella tjänster; Bl.a. om behörighet att ingå avtal, konkludent handlande och ersättning på grund av nytta av visst arbete.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Säljares återbetalningsskyldighet ansågs bero på huruvida depositionsavtal förelåg i och med köpeavtal eller om betalning istället skulle förmedlas via mäklare som mellanhand.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Kommun ansågs ha visat att flygbolag inte var befriat från landningsavgifter. Trots att muntligt avtal fanns, ansågs det på grund av bristande behörighet inte bindande. Flygbolaget ansågs dock haft fog för att erlagda betalningar under flera år utan nyssnämnda avgift hade varit slutgiltiga och blev därför inte betalningsskyldiga retroaktivt

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Underentreprenör ansågs vara ansvarigt byggbolag framför totalentreprenören (med samma ägare) som endast ansvarade för försäljning av färdiga hus; Bl.a. om befogad tillit för tredjeman som medför ställningsfullmakt och eller kombinationsfullmakt samt de krav på erforderlig insikt hos huvudmannen om de omständigheter som kan medföra sådan befogad tillit hos tredjeman.

 

 • 2014, RH 2014:35
  Ett bostadshus har uppförts av en byggfirma. De makar som anlitat byggfirman har påstått att den elinstallatör som utfört elinstallationer har gjort det som underentreprenör till byggfirman. Då det förekommit omständigheter som gett elinstallatören anledning att närmare undersöka makarnas vilja att träffa avtal med elinstallatören har det, i frånvaro av skriftligt avtal eller annat som tydligt visat en gemensam partsavsikt, inte ansetts styrkt att elinstallatören träffat något avtal med makarna om tilläggsarbeten i den aktuella entreprenaden. Det förhållandet att utredningen talat för att det heller inte träffats något avtal om underentreprenad mellan byggföretaget och elinstallatören medför ingen annan bedömning.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Aktieöverlåtare ansågs ha visat muntligt avtal om ersättning för managementtjänster till tidigare dotterbolag; om betydelsen av tidpunkten då avtalets centrala innehåll (pris, tid för betalning och påföljd vid utebliven betalning) bestämdes, att en betalning redan hade utförts, att ersättningen inte skulle beräknas på upparbetad vinst, samt sent reklamerade fakturor.

 

 • 2014, RH 2014:25
  Ett skriftligt avtal, varigenom en bostadsrättsförening förband sig att vid en senare tidpunkt låta en person få ett antal lägenheter som vid avtalstillfället var upplåtna med hyresrätt upplåtna på sig med bostadsrätt, har bedömts som ett giltigt optionsavtal. Även frågor om styrelsen varit behörig, om optionsavtalet utgjort en otillåten köpeskilling och om preskription.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Avtalsförhållande mellan klient och advokat, rådgivaransvar, samt nödvändig processgemenskap / samfordringsrätt för återgång av arvode.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Uppdragsavtal ansågs visat mellan dödsbo och förmedlare av fastighet inrymmande köpcentrum; osannolikt att dödsboet inte förstått att uppdragsavtal hade träffats bl.a. med anledning av undertecknande av letter of intent. Även om betydelsen av passivitet och realhandlande i form av underlåtenhet att upplysa uppdragstagaren om den egna uppfattningen.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Accept av erbjudande från Brf. förening om upplåtelse av bostadsrätt ansågs pga. utebliven uppföljning inte ha varit giltig efter ett år.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Formkravet vid fastighetsköp. När ska en av såväl köpare som säljare undertecknad köpehandling anses ha getts ut så att avtalsbundenhet har uppstått? Jfr NJA 2000 s. 747 I och II

 

 • 2012, Hovrättsdom
  "OK" i mail ansågs ej ha medfört att uppdragsavtal hade ingåtts.

 

 • 2011, Hovrättsdom
  Uppdragsavtal förelåg ej mellan konsult och flygbolag som gått i konkurs; utförd rådgivning ansågs ha avsett en f.d. styrelseledamot i konkursbolaget personligen.

 

 • 2010, Hovrättsdom
  Bevisbördan för vem av medlemmarna i en poppgrupp eller gruppens finansiär som har ingått eller övertagit avtal om betalningsansvar gentemot en musikstudio för påbörjad skivinspelning; om bl.a. betydelsen av mailkorrespondens, vem som fakturerats. Alternativt om borgensåtagande.

 

 • 2010, Tingsrättsdom
  Juristfirma ansågs inte ha visat att avtal om uppdrag hade ingåtts och hade därmed inte rätt till arvode.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 392
  Ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt har inte bundit bostadsrättsföreningen, varför erlagd insats och upplåtelseavgift skulle återgå. Föreningen har ansetts skyldig att utge avkastningsränta enligt 2 § första stycket räntelagen (1975:635) oberoende av om föreningen varit i ond tro om grunden för återgång och om det varit betalarna som föranlett återgången. Bestämmelsen i 3 § andra stycket räntelagen har inte ansetts tillämplig eftersom betalningen erlagts i avsikt att mottagaren skulle kunna förfoga över den för egen räkning, fastän det senare visade sig att rättshandlingen var ogiltig.

 

 • 2004, NJA 2004 s. 862
  Skälig acceptfrist? 3 § avtalslagen. (jfr rättsfall: NJA 1895 s. 422).

 

 • 2003, NJA 2003 s. 379
  Fråga om beviskrav för att skiljeavtal förelegat mellan parterna i ärende om verkställighet av utländsk skiljedom.

 

 • 2001, NJA 2001 s. 75
  Avtal upprättat i skriftlig form avseende överlåtelse av ännu inte upplåten bostadsrätt har ansetts bindande mellan parterna.

 

 • 2000, NJA 2000 s. 747
  När köp av fast egendom skett genom att parterna undertecknat köpehandlingen vid skilda tillfällen, har köpet inte ansetts fullbordat redan genom den andra underskriften. Köpet har dock blivit bindande genom att köpehandlingen utgivits till den anlitade mäklaren (I) men inte genom att den överlämnats till den sist undertecknande partens ombud (II).

 

 • 1998, NJA 1998 s. 99
  Att överenskommelse om hävning av fastighetsköp träffats efter den i 4 kap 12 § JB angivna preskriptionsfristen har inte ansetts medföra att överenskommelsen är ogiltig.

 

 • 1998, NJA 1998 s. 343
  En person undertecknade ett överlåtelseavtal för ett aktiebolag under bildande. Han har gjort gällande att han därvid handlat som företrädare för ett annat bolag såsom stiftare. Då detta förhållande inte framgått av avtalet eller på annat sätt har han ansetts personligen ansvarig för förpliktelser på grund av avtalet.

 

 • 1995, NJA 1995 s. 586
  Fråga om den rättsliga betydelsen av avsiktsförklaring i s k letter of comfort (stödbrev). (Jmf 1992 s 375 och 1994 s 204)).

 

 • 1992, NJA 1992 s. 607
  Sambor hade flera år före tillkomsten av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem ingått skriftligt avtal om delning av sin egendom vid en separation. Avtalet har ansetts förbli gällande även efter sambolagens tillkomst1992 - A - ensam ägare till samtliga aktier i ett aktiebolag - har inför en överlåtelse av aktierna haft flera kontakter med auktoriserade revisorn B, som sedan cirka 20 år bl a varit bolagets revisor. A har uppfattat B som sin ekonomiske rådgivare och har ansetts ha haft goda skäl för sin uppfattning. Då B måste ha insett A:s inställning men ej tillkännagett någon annan mening, har ett uppdragsförhållande ansetts ha uppkommit mellan dem. B har ansetts ha brustit i sina skyldigheter som rådgivare i vad avser affärens skattekonsekvenser och därför ålagts skadeståndsskyldighet.

 

 • 1992, NJA 1992 s. 243
  A - ensam ägare till samtliga aktier i ett aktiebolag - har inför en överlåtelse av aktierna haft flera kontakter med auktoriserade revisorn B, som sedan cirka 20 år bl a varit bolagets revisor. A har uppfattat B som sin ekonomiske rådgivare och har ansetts ha haft goda skäl för sin uppfattning. Då B måste ha insett A:s inställning men ej tillkännagett någon annan mening, har ett uppdragsförhållande ansetts ha uppkommit mellan dem. B har ansetts ha brustit i sina skyldigheter som rådgivare i vad avser affärens skattekonsekvenser och därför ålagts skadeståndsskyldighet.

 

 • 1991, RH 1991:64
  Gäldenär har mot banks krav invänt att skulden inte var förfallen till betalning, eftersom han hade träffat muntligt avtal med företrädare för banken att betala först då han fått ekonomisk förmåga därtill. Invändningen har underkänts med hänvisning till att det muntliga avtalet inte kunde ges en mer vittgående innebörd än att banken givit anstånd med betalning under skälig tid, vilken ansågs ha gått till ända).