Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

AVTALSRÄTT


Konkludent handlande & passivitet (PDF)


Om olika typer av agerande från någon av avtalsparterna som kan medföra att avtal anses ingått, förändrat eller upphävt.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Bolag som påstått rätt till nya uppdrag genom avtal, ansågs ej ha visat att sådant avtal hade träffats, varken muntligt eller genom konkludent handlande (partsbruk); Bl.a. om bevisvärdering för att avgöra om muntligt eller konkludent avtal föreligger, om ramavtal såsom berättigande tredjemansavtal och tolkning av partsavsikten i samband med förlikningsavtal.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Leverantör ansågs ha visat att visst pris hade avtalats för s.k. mankar till släp för timmertransport, att betalning av fakturor inte hade utgjort konkludent handlande som hade förändrat parternas avtal och att sprickbildning inte utgjorde något köprättsligt fel; Bl.a. om betydelsen av att betala och inte bestrida fakturor, samt betydelsen av funktionalitet och ändamålsenlighet vid bedömning av köprättsliga fel.

 

 • 2018, NJA 2018 s. 171
  Fråga om en hyresvärd till följd av passivitet har förlorat sin rätt att kräva omsättningshyra. Passiviteten har bedömts få verkan för förfluten tid.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Säljare ansågs ha visat att fastighetsköp hävts på grund av avtalsbrott vilket berättigat till skadestånd trots passivitet; Bl.a. om förlängning av återgångsfrist och bibehållen hävningsrätt över längre tid för säljare vid köpares dröjsmål med betalning.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Markägare ansågs ej ha visat konkludent avtal med båtägare om campinghyra för uppställning; Bl.a. om konkludent avtalsbundenhet genom tydlig skyltning samt otillräcklig muntlig information om att flytta båten.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Leverantör ansågs ej ha visat konkludent agentavtal med återvinningscentral; Bl.a. om inledande förhandlingar, uteblivet skriftligt avtal trots att avtalsform diskuterats, enskilda leveranser enligt lagen om handelsagentur och betydelsen av handlande som medför en befogad uppfattning om motpartens uppfattning avseende parternas mellanhavanden.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 203
  Ett mejeri har fått regelbundna leveranser av mjölk från ett lantbruk. Enligt en särskild prisöverenskommelse skulle mejeriet betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet har utan grund hävt överenskommelsen om tilläggsersättning. För att lantbrukarna skulle behålla sin rätt till tilläggsersättningen, har det krävts att de meddelade mejeriet att de inte accepterade hävningen (Rättsfall: NJA 2002 s. 630 och NJA 2007 s. 909).

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Bank ansågs ej ha visat konkludent låneavtal eller återbetalningsskyldighet för en man vars fru tagit lånen i hans namn elektroniskt; Bl.a. om kännedom av bakomliggande avtal, oaktsam förvaring av bankdosa, obehörig vinst och skadeståndsskyldighet till följd av kontraktsbrott.

 

 • 2016, AD 71-16
  Konkludent avtal om anställning hos förening ansågs visat; Bl.a. om behörighet att anställa för förening och betydelsen av att anställningsstöd från Arbetsförmedlingen beviljats.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Byggföretag ansågs ha visat att en engagerad hyresgäst som vid sidan av fastighetsägaren hade visat vilka byggnadsarbeten som skulle utföras hade ingått konkludent avtal om betalningsansvar.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  En man som börjat nyttja gas vid inflyttning samt betalat gasfakturorna utan att invända mot leverantörens avtalsvillkor ansågs ha ingått avtal med gasleverantören; om likheter med partsbundenhet vid leverans av el som utformats så att kunden inte ska kunna undgå att göra rätt för sig.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Kompanjon ansågs ej ha isat att samarbetsavtal om släpvagnsuthyrning var uppsagt pga. passivitet; Bl.a. om betydelsen av att vidta rättsliga dispositioner som berättigar den andra parten till vissa slutsatser rörande deras avtalsförhållande.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Fastighetsbolag ansågs ej ha visat att hantverkares andelar av byggnader överlåtits genom delägarnas agerande; Bl.a. om befogad anledning att utgå från att avtal har ingåtts när köpeavtal inte har undertecknats.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Även om konkludent avtal ansågs visat genom att Brf. vidareförmedlat inbetalda hyror för en bostadsrätt till ägaren, har Brf ansetts kunna säga upp avtalet utan vidare.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Bolag ansågs ha visat att avtal om uthyrning av motorprövningsrum genom parternas realhandlande hade övergått till tillsvidareavtal om förvaring av de motorer som lämnats kvar efter aktiv provning; Bl.a. om bevisbördan då skäligt pris för viss tjänst inte kan anses avtalad i nytt avtal.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Bemanningsföretag ansågs ha visat att uppdrag även medförde avtal genom konkludent handlande, även ersättningsskyldighet; Bl.a. om betydelsen av att beställare kände till bemanningsföretagets avtalsvillkor från tidigare arbete hos denne.

 

 • 2015, NJA 2015 s. 186
  Skriftkrav vid uppsägning av lägenhetsarrende.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Byggföretag ansågs ej ha visat sin uppfattning om vilka mått som slutligen skulle ligga till grund för tillverkning av takstolar enligt skriftväxling med beställaren; betydelsen av osäkerhet kring när mail blivit lästa, vilket till viss del kan ha bidragit till skillnaden mellan hovrättens utelämnande av tingsrättens modell för konkludent bestämning av avtalsinnehåll.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Fortum ansågs ha visat konkludent avtal om elleverans gentemot bolag och bolagsman; betydelsen av betalning av nätavgifter och att ha tillgodogjort sig levererad el.

 

 • 2010, Hovrättsdom
  Nordea ansågs inte ha visat att en man ingått låneavtal för en Chevrolet, även om mannen gått med på att stå som ägare till två bilar för annans räkning; om att varken haft kännedom eller bort känna till bakomliggande avtalsförhållande, samt betydelsen av att avbetalningar till en början erlagts enligt utskickade avier.

 

 • 2009, RH 2009:43
  Hyresnämndsmål. När hyresgästen avlidit och dödsboet inträtt i hyresavtalet upphör inte hyresavtalet eller övergår hyresrätten på annan enbart genom parternas passivitet. Dödsboets egenskap av part i hyresförhållandet påverkas inte heller av att boet enligt familjerättsliga eller skatterättsliga regler anses upplöst. I sin egenskap av hyresgäst måste dödsboet tillerkännas kapaciteten att agera för att tillvarata sina intressen.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 910
  Efter det att en hyresgäst genom lagakraftvunnet beslut ålagts att flytta från sin bostadslägenhet har hyresvärden väntat i mer än sex månader med att begära avhysning. Under denna tid har hyresvärden skickat hyresavier till hyresgästen och tagit emot hyresbetalningar från henne. Hyresgästens invändning om hinder mot verkställighet till följd av att ett nytt hyresförhållande uppkommit har inte ansetts kunna lämnas utan avseende.

 

 • 2006, NJA 2006 s. 638
  Ett landsting har efter förda förhandlingar av motparten mottagit ett dokument, benämnt slutlig överenskommelse, för underskrift men inte hört av sig utan oskäligt uppehåll. Under sådana förhållanden har ett avtal i enlighet med dokumentet ansetts ha kommit till stånd, när landstinget inte förmått styrka att detta inte korrekt sammanfattade ett träffat avtal.

 

 • 2006, NJA 2006 s. 427
  Fråga om hyresvärd haft rätt att återta hyresobjektet på grund av att hyresgästen övergett detta. 12 kap. 27 § JB.

 

 • 2002, NJA 2002 s. 630
  Enligt besiktningsprotokoll var en entreprenad behäftad med vissa fel. Fråga om entreprenören kunnat få felansvaret överprövat av domstol genom en talan om betalning av entreprenadsumman (ej fastställelsetalan), väckt först sedan nära två år förflutit från besiktningen. Dessutom fråga om entreprenörens ansvar för konstruktionens lämplighet.

 

 • 1995, RH 1995:145
  Testators vidkännande av sin underskrift har i visst fall ansetts kunna ske genom konkludent handlande.

 

 • 1982, NJA1982 s. 244
  Fråga i visst fall huruvida moderbolaget i en koncern, genom det sätt varpå bolaget förhållit sig, ådragit sig betalningsskyldighet för leveranser till dotterbolagen (jfr 1961 s. 658).