Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

AVTALSRÄTT


Förutsättningsläran (PDF)


Olika möjligheter att få ett avtal ogiltigförklarat, om någon av avtalets ursprungliga förutsättningar, senare ändras eller annars slår fel på ett sätt som medför orimliga konsekvenser.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2019, Hovrättsdom
  Fd make ansågs ha visat att hans överskjutande betalning för del av fastighet var ett lån till hans dåvarande maka, däremot ansågs han inte ha motbevisat presumtionen om hälftenägande i samäganderättslagen; Bl.a. om regressanspråk och bevisbördan för efterskänkning av regressrätt, samt - i skiljaktig mening - tillämpningen av allmänna förmögenhetsrättsliga principer såsom jämkning enligt 36 § avtalslagen eller förutsättningsläran vid fördelning mellan makar.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Aktieägare som köpte ut kompanjoner ansågs ej ha visat att de tidigare kompanjonernas nystart av verksamhet utgjorde en sådan väsentlig förutsättning som medför ogiltighet av aktieöverlåtelseavtal; Bl.a. om väsentlig förutsättning i relation till föreliggande aktieägaravtal.

 

 • 2014, RH 2015:3
  I tingsrätten förde V.F.R. och C.M.R. dels en talan om klander av testamente, dels en talan om förverkande av L.R:s rätt att ta testamente. Tingsrätten avvisade käromålet i dess helhet med hänvisning till att V.F.R. och C.M.R. godkänt det aktuella testamentet. I sitt avgörande berörde tingsrätten emellertid inte V.F.R:s och C.M.R:s talan om förverkande. Hovrätten ansåg att en talan om förverkande av testamente kan föras oberoende av en klandertalan, att tingsrätten brustit i att motivera sitt avgörande i denna del och att rättegångsfel därför förekommit vid tingsrätten. Även fråga om testamentstagarnas godkännanden kunde betraktas som ogiltiga med hänvisning till avtalslagens allmänna ogiltighetsregler och förutsättningsläran.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Förlikningsavtal ansågs i mellandom kort och gott ej ogiltigt enligt avtalslagen eller pga. bristande förutsättningar.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  I samband med beställning av telefonabonnemang jämte tillhörande mobiltelefoner och GPS-navigatorer, ansågs avtalsbrott visat och grund för hävning förelåg då den väsentliga förutsättningen om kostnadsfri överflyttning av abonnemang inte hade uppfyllts av motparten.2014, Hovrättsdom
  Borgensmän ansågs ej ha visat svikligt agerande från bank eller annars bristande förutsättningar för borgensåtagandes ogiltighet för att återfå inbetalning; Bl.a. om betydelsen av informationsskyldighet gentemot borgensmän avseende underliggande kreditbedömningar före- och efter upprättat borgensåtagande, samt förutsättningar utöver undertecknande för bindande borgensåtagande för bolags räkning.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Leasetagare ansågs ej ha visat att bristande förutsättningar för leasingavtal pga. fel i fettreduceringsmaskin kunde läggas leasingbolag som enbart tillhandahållit den finansiella lösningen till last; Bl.a. om ansvarsbegränsningar i och med trepartskonstellation i form av finansiell indirekt leasing, köprättsligt felansvar vid leasing och för sen reklamation samt oskälighetsbedömning av leasingavtal enligt 36 § avtalslagen.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Beställare av abonnemang ansågs ha visat att täckning utgjorde väsentlig förutsättning för abonnemangsavtal; Bl.a. om väsentlig förutsättning, kärnegenskap samt bedömningen av det lämpliga och rimliga i att risken för förutsättning ska läggas på motparten.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Aktiebolags fastighetsförsäljning ansågs ej ogiltig då det inte var den avgörande förutsättningen för transaktionen som brustit, trots eniga parter (jfr. NJA 1993 s. 319).

 

 • 2011, Hovrättsdom
  Rättsligt fel ansågs väsentligt och kommun hade rätt att häva leasingavtal avseende maskiner då leasingföretaget inte hade förvärvat äganderätten till maskinerna i enlighet med tidigare hyresavtal och senare leasingavtal; om analog tillämpning av köplagen vid finansiell leasing, rättsligt fel (som gränsar till felaktig förutsättning) samt reklamation av rättsligt fel.

 

 • 2003, RH 2004:45
  Ogiltighet enligt förutsättningsläran.

 

 • 2002, Hovrättsdom
  Att permanent bygglov för restaurangverksamhet inte beviljades ansågs vara en sådan bristande förutsättning som grundar rätt till skadestånd enligt förutsättningsläran; om betydelsen av större investeringar, synbarheten av bakomliggande väsentliga förutsättningar och lämpligheten i att fastighetsägaren bär risken för förutsättning som slagit fel.

 

 • 1997, NJA 1997 s. 5
  Fråga huruvida avtal om upplåtelse av bostadsrätt är overksamt på grund av bristande förutsättningar.

 

 • 1996, NJA 1996 s. 410
  Fråga om tillämpning av förutsättningsläran. Ett bolag har vid köp av en fastighet erhållit lån av en bank enligt tidigare ingånget låneavtal och med blivande pantbrev i fastigheten som säkerhet för lånet. På grund av att den köpta fastigheten visade sig inte utgöra en registerfastighet och säljarens ansökan om lagfart därför hade förklarats vilande, har ansökan om inteckning i fastigheten inte bifallits och banken inte erhållit den förutsatta säkerheten. Frågan om säkerhet har ansetts utgöra ett avtalsvillkor och underlåtenheten att uppfylla det ett kontraktsbrott.

 

 • 1993, NJA 1993 s. 319
  Ägarna av en fastighet har sålt den till ett av dem själva ägt handelsbolag för att uppnå skattemässiga fördelar. Säljaren har yrkat att köpet skall förklaras ogiltigt eftersom förutsättningen beträffande skatten brustit. Med hänsyn till dessa speciella omständigheter har talan, som väckts efter det att bolaget fått lagfart och som medgetts av bolaget, ansetts kunna bifallas.

 

 • 1989, NJA 1989 s. 614
  Enligt ett avtal om underhåll m m, som träffats mellan makar i anledning av förestående äktenskapsskillnad, skulle hustrun erhålla hälften av mannens efterlevandepension från försäkringsbolaget SPP. Båda parter utgick utan någon undersökning från att mannen kunde disponera över SPP-försäkringen på angivet sätt. När det senare framkom att avtalet i den angivna delen aldrig hade kunnat förverkligas fullt ut, eftersom det stred mot de av SPP tillämpade försäkringsvillkoren, väckte hustrun talan mot mannen med yrkande att mannen skulle åläggas att teckna en pensionsförsäkring med hustrun som förmånstagare på ett belopp, som beräknats så att hustrun skulle få samma efterlevandeskydd som om det ursprungliga avtalet hade kunnat genomföras. Den förda talan har ansetts inte kunna bifallas vare sig med tillämpning av förutsättningsläran, 36 § avtalslagen eller allmänna kontraktsrättsliga grundsatser.

 

 • 1986, NJA 1986 s. 205
  Fråga om betydelsen av att fastighetsköpare efter att ha erhållit lagfart på egendomen medgett säljarens talan om återgång eller hävning av fastighetsköpet.

 

 • 1985, NJA 1985 s. 178
  Sedan avtal om leverans av fartygsplåt ingåtts och leverans skett, har köparen försatts i konkurs. Säljaren har yrkat att avtalet förklaras ogiltigt på skilda grunder, bl a enligt 30 § avtalslagen (svek) eller i vart fall enligt förutsättningsläran, och att säljaren berättigas att återfå fartygsplåten. Konkursboet har invänt att säljaren - även om avtalet förklaras ogiltigt, vilket boet bestritt - inte äger separationsrätt i konkursen. HD har funnit avtalet ogiltigt enligt förutsättningsläran och bifallit säljarens talan.

 

 • 1981, NJA 1981 s. 269
  Resningsärende. TR fastställde genom dom en i arrendetvist träffad förlikning enligt vilken arrendatorn skulle frånträda arrendet. Arrendatorn har ansökt om resning av domen under åberopande bl.a. att till grund för förlikningen liggande antaganden om framtida markanvändning visat sig felaktiga och att förutsättningarna för avtalet därför brustit. Fråga huruvida sannolika skäl föreligger för att förlikningsavtalet ej skall anses bindande för arrendatorn. 58 kap. 1 § 3 RB.

 

 • 1949, NJA 1949 s. 134
  Enligt skriftligt avtal överenskommo kooperativ förening och L, föreståndare för en föreningen tillhörig affär, att L skulle lämna sin anställning hos föreningen samt att föreningen skulle till L betala viss månatlig ersättning m. m., varjämte i avtalets fjärde stycke föreskrevs, att föreningens åtagande upphörde, om L öppnade mot föreningen konkurrerande »öppen affär» inom föreningens verksamhetsområde, Fråga huruvida med hänsyn bl. a. till omständigheterna vid avtalets tillkomst L -- genom att från ort utanför nämnda område, efter beställning, till kunder inom detta leverera sådana varor som föreningen saluhölle -- förverkat sin rätt enligt avtalet, ändå att förfarandet ej strede mot ordalagen i fjärde stycket. (jfr. NJA 2004 s 363.