Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

AVTALSRÄTT


Överlåtelseförbud, partsbyte & ogiltighet (PDF)


Vad händer när överlåtelseförbud eller partsbyte som i och för sig kanske strider mot lag, finns reglerat i avtal, om någon av avtalsparterna bryter mot dessa klaus-uler?

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill. 


 • 2020, Hovrättsdom
  Broder som tillsammans med syster fått fastigheter i gåva av sin fader ansågs ha visat att ett villkor i faderns gåvobrev om att bådas samtycke krävdes vid försäljning av fastigheterna, hade upphört genom senare avtal mellan syskonen, trots att denna hembudsklausul i faderns gåvobrev inte hade diskuterats i samband med syskonens avtal; Bl.a. om tolkning av den gemensamma partsavsikten sett utifrån att alla delar i ett avtal får anses ha tillkommit för att fylla en förnuftig och rimlig funktion, samt utifrån avtalets övergripande syfte.

 

 • 2019, NJA 2019 s. 480
  Parkeringsanmärkning. Tillämpning av 4 § lagen om felparkeringsavgift. Den som sålt ett fordon till en köpare med falsk identitet, och som fått full betalning, har ansetts inte frånhänts fordonet genom brott.  2. Det förhållandet att säljaren – när den felaktiga registreringen av köparen tagits bort – har återregistrerats i vägtrafikregistret, har inte ansetts medföra att säljaren är att anse som ägare när någon ny överlåtelse inte har skett.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Bolag ansågs ha visat rätt att återfå aktier som överlåtits genom gåva, eller annars dess värde, aktierna ansågs dock ha saknat värde vid tidpunkten då gåvan fullbordades; Bl.a. om när överlåtelse kan vara fordringsrättsligt giltig, dock ogiltig enligt aktiebolagslagens förbud för aktiebolag att förvärva egna aktier när aktier anses ha överlåtits mot vederlag. Även om. principen om fordringsrätters fria överlåtbarhet och utförlig redogörelse för rättsföljden av ogiltighet där praxis saknas.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Påstådd avtalsborgenär ansågs ej ha visat att förre avtalsborgenären, som också varit avtalsgäldenär i det ömsesidigt förpliktande avtalet, haft samtycke av den andra avtalsparten för att överlåta avtalet; Bl.a. om principer för överlåtelse av samtliga rättigheter och skyldigheter i ömsesidigt förpliktande avtal.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 1045
  Anteckning i fastighetsregistret om en i ett gåvobrev angiven inskränkning i gåvotagarens rätt att förfoga över fastigheten kan tas bort om det inte framgår av anteckningen vad förbehållet avser, gåvobrevet inte finns i inskrivningsmyndighetens akt och inte heller i övrigt har kunnat frambringas.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 550
  En samägares andel i en fastighet har tillkommit genom dels gåva, dels köp. Ett med gåvan förenat hembudsförbehåll har inte hindrat att andelsinnehavaren på grund av köpet hade rätt till en försäljning av hela fastigheten enligt 6 § samäganderättslagen.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 289
  Den som köper en andel i en fastighet blir inte utan vidare bunden av ett villkor, som föreskrivits i samband med gåva av andelen till säljaren, om att fastigheten inte får bjudas ut till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Det gäller även om köparen skulle ha känt till villkoret vid förvärvet (Rättsfall: NJA 1949 s. 645, NJA 1981 s. 897, NJA 1990 s. 18, NJA 1993 s. 468, NJA 2000 s. 262, NJA 2007 s. 455 och NJA 2015 s. 1040).

 

 • 2016, NJA 2016 s. 288
  Tillämpning av utländsk rätt (jfr. rättsfall: NJA 1987 s. 885).

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Bolag ansågs ej ha visat att förvärvare av inkråm var rätt kontraktspart avseende återkrav av mervärdesskatt för tidigare betalda tryckeritjänster; Bl.a. om befogad uppfattning om innebörden av agerande vid förhandlingar.

 

 • 2016, NJA 2016 s. 51
  Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har överskridit sitt uppdrag (jfr. rättsfall: NJA 2009 s. 128 och NJA 2015 s. 1040).

 

 • 2015, NJA 2015 s. 1040
  Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet (Rättsfall: NJA 1949 s. 645, NJA 1966 s. 97 och NJA 2015 s. 110).

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Köpare av restaurangrörelse ansågs ej ha visat att kassaapparat hade ingått i inkråmsförvärv; Bl.a. om överlåtelse av äganderätt till leasingobjekt genom inkråmsförvärv och betydelsen av kännedom om leasingförhållande.

 

 • 2012, RH 2012:16
  Hyresgästföreningarna i Sverige, som var ideella föreningar, har slagits samman till en förening genom ett fusionsliknande förfarande. Frågan om ett avtal om förhandlingsordning därigenom har överförts på den nya hyresgästföreningen utan motpartens godkännande har besvarats nekande.

 

 • 2010, NJA 2010 s. 390
  Fråga om ett överlåtelseförbud vid förvärv av en fastighet utgjorde hinder mot utmätning enligt 5 kap. 5 § UB. Vid bedömningen av om förvärvet skulle betraktas som en gåva eller ett köp, har en sidoöverenskommelse om att ett i fångeshandlingen avtalat vederlag inte skulle utges, lämnats utan beaktande. (jfr. rättsfall: NJA 1991 s. 376, NJA 1993 s. 468, NJA 1994 s. 69, NJA 1997 s. 336, NJA 1998 s. 135 och NJA 2008 s. 457).

 

 • 2008, RH 2008:74
  En ideell förening, som enligt sina stadgar hade till uppgift att anskaffa och bibehålla en bygdegård, sålde den fastighet som de i det angivna syftet hade förvärvat. Med hänvisning till att överlåtelsen uppenbarligen stred mot föreningens ändamål och köparen inte med framgång kunde åberopa god tro ansågs köparens förvärv vara ogiltigt.

 

 • 2005, NJA 2005 s. 792
  Fråga om ett påstått aktieägartillskott, som skulle ha avhjälpt bristen i bolagets aktiekapital men som inte granskats av bolagets revisorer, kunde befria styrelseledamot från medansvar för framtida skulder enligt 13 kap. 2 § i 1975 års aktiebolagslag i dess lydelse före år 2002. Dessutom fråga om rätt till partssuccession (jfr. rörande medansvaret NJA 1942 s. 696 och NJA 1988 s. 620; rörande partssuccessionen NJA 1946 s. 638, NJA 1950 s. 570, NJA 1982 s. 320 och NJA 1991 s. 488).

 

 • 1997, NJA 1997 s. 81
  Sedan ett bolag enligt avtal förvärvat annans anspråk på skadestånd på grund av påstått förtal genom tryckfrihetsbrott, väckte bolaget talan om utfående av skadestånd. Frågan huruvida anspråket kunnat överlåtas har ansetts avse själva saken och inte utgöra en fråga om rättegångshinder. (Avser även mål Ö 3009/96, avgjort samma dag) (jfr 1994 s 751).

 

 • 1995, NJA 1995 s. 613
  Fråga om överlåtelse av andel i bostadsförening mot särskild ersättning stred mot förbudet i 12 kap 65 § JB.

 

 • 1995, NJA 1995 s. 178
  Ett köpekontrakt avseende en fastighet innehöll en bestämmelse att äganderätten skulle övergå till köparen först på tillträdesdagen. Innan köpet fullbordades träffade de tre köparna en inbördes överenskommelse om fördelning av köpeskillingen och uppdelning av fastigheten. Överenskommelsen har ansetts innefatta ett giltigt förfogande över den rätt till fastigheten som köparna erhållit genom köpekontraktet.

 

 • 1993, NJA 1993 s. 468
  Köpekontrakt och köpebrev avseende fast egendom innehöll ett förbud för köparen att sälja egendomen. Överlåtelseförbudet, som tillkommit i säljarens intresse, ansågs likväl sakna verkan mot köparens borgenärer. Egendomen ingick därför i köparens konkursbo. 4 kap 3 § och 20 kap 14 § JB, 5 kap 5 § UB och 3 kap 3 § KL.

 

 • 1991, NJA 1991 s. 597
  Avtal mellan delägare av fastigheter har innehållit villkor som utgjort hinder mot försäljning enligt 6 § samäganderättslagen. Fråga om detta förhållande även utgjort hinder för utmätningssökande att jämlikt 8 kap 8 § UB utverka förordnande om att fastigheterna i deras helhet skall säljas.

 

 • 1990, NJA 1990 s. 18
  Vid bodelning och arvskifte tilldelades en dödsbodelägare boets fasta egendom. Genom förbehåll i bodelnings- och arvskifteshandlingen tillförsäkrades andra delägare förköpsrätt till egendomen. Förbehållet har ansetts giltigt, varför förutsättning förelegat för anteckning av det i fastighetsboken. 20 kap 14 § JB (jfr 1981 s 897, 1984 s 673, 1987 s 726 och 1989 s 696).

 

 • 1987, NJA 1987 s. 845
  Fastighetsköp har återgått på den grund att köpeskillingen i köpekontraktet angetts lägre än det verkliga beloppet och köpet därför enligt 4 kap 1 § JB är ogiltigt. Fråga om skyldighet dels för köparen att ersätta skada på fastigheten som vållats genom hans vanvård (I), dels för säljaren att ersätta köparen för nedlagda kostnader på fastigheten (II), dels för köparen att utge ersättning för avkastning under tid då han innehaft fastigheten (II).

 

 • 1981, NJA 1981 s. 897
  Vid gåva av fast egendom har gåvotagarna genom förbehåll i gåvobrevet tillförsäkrats förköpsrätt till varandras andelar i egendomen. Förbehållet har ansetts giltigt, varför enligt 20 kap 14 § JB anteckning om detsamma skolat göras i fastighetsboken (jfr 1971 s 516 och 1974 s 314).

 

 • 1981, NJA 1981 s. 552
  Bestämmelse i stadgarna för en bostadsförening om hembuds- och skiljedomsförfarande vid överlåtelse av andel i föreningen har, på grund av bestämmelsens oklarhet, ej ansetts skapa bundenhet för hembjudaren att överlåta andelen för det genom skiljedomen fastställda priset.

 

 • 1966, NJA 1966 s. 97
  A, som genom kontrakt åtagit sig viss entreprenad för vägförvaltning, utfärdade en såsom fullmakt betecknad handling, enligt vilken B ägde rätt att hos vägförvaltningen "uppbära och kvittera den fordran" på angivet belopp som A hade hos B. Handlingen delgavs förvaltningen. A försattes sedermera i konkurs. I rättegång mot konkursboet hävdar B, att ifrågavarande handling icke utgjorde en återkallelig fullmakt utan innefattar en säkerhetsöverlåtelse, och att förty B har bättre rätt än konkursboet att utfå tillgodohavandet. B:s talan har bifallits. (Jfr 1958 s. 478 och där anmärkta rättsfall ävensom 1960 not C 172).