Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

ARVSRÄTT


När är ett testamente ogiltigt eller otillåtet? (PDF)


Om påtryckningar, villfarelse och kognitiva faktorer som kan ha påverkat testator att upprätta testamente, vittnesjäv, samt gåvor som inte får tas emot.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2020, Tingsrättsdom
  Klagande ansågs ej ha visat att testamente var ogiltigt, eller att det hade tillkommit genom otillbörlig påverkan; Bl.a. om beviskravet för att testamente är ogiltigt, jävsgrunder för testamentsvittnen och värdering av vittnesmål om otillbörlig påverkan, svikligt förledande m.m.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Legatarie ansågs ha visat att 93åring hade påverkats till att underteckna ett nytt testamente, genom missbruk av oförstånd och viljesvaghet; Bl.a. om bevisbördan för ogiltighet av testamente på materiell grund, bevisvärdering i fråga om inverkan av psykisk störning och omständigheterna när det nya testamentet presenterades för testatorn.

 

 • 2020, Hovrätt
  Åklagaren ansågs ha visat att personal inom äldrevården hade tagit emot muta i form av pengar och fastighet till ett värde om ca 460 000 kr; Bl.a. om ”tjänstesamband”, och de alldeles särskilda skäl i form av vänskapsrelation som måste föreligga för att undantag från den straffrättsliga huvudregeln om förbud för testamente till förmån för vårdpersonal ska vara aktuellt.

 

 • 2019, Tingsrättsdom
  Arvingar ansågs ej ha visat att testamente var ogiltigt pga. otillbörlig påverkan, utnyttjande av viljesvaghet eller annars att det hade upprättats under psykisk störning, även om demens kunde påvisas; Bl.a. om bevisvärdering av flertalet förhör angående den avlidnes dåvarande mottaglighet för otillbörlig påverkan, grad av demens och skildring av vänskapsrelationer.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Arvsberättigade ansågs ha visat att nyare testamente var upprättat under inflytande av psykisk störning (Alzheimer) och därmed ogiltigt; Bl.a. om bevisvärdering av filmer hos testatorn, partsutsagor m.m.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Universell testamentstagare ansågs ej ha visat att upprättat testamente till hennes nackdel, berodde på otillbörlig påverkan av den avlidnes systersöner; Bl.a. om orsakssamband mellan påstådd psykisk störning och upprättande av testamente, samt bevisbördan för att viljesvaghet eller bristande omdömesförmåga har utnyttjats vid upprättande av testamente.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Allmänna arvsfonden ansågs ej ha visat att testamente var ogiltigt pga. missbruk av utsatt situation, villfarelse eller annan brist i formkraven för giltigt testamente; Bl.a. om bedömning av tillräcklig medvetenhet för att kunna upprätta testamente trots medelsvår demens.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Förfördelade arvtagare ansågs ej ha visat att muntligt testamente, s.k. nödtestamente, var ogiltigt; Bl.a. om bevisbörda och beviskrav för skriftligt testamente utifrån flera olika handlingar, möjligheten att i undantag upprätta muntligt testamente och bevisvärdering om tvång/inverkan av psykisk störning.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att testamente om större villa som upprättats två veckor före testatorns bortgång var ogiltigt pga. otillbörlig påverkan eller på någon annan grund.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Son ansågs ha visat att moderns testamenten var upprättade under påverkan av psykisk störning och att klanderfristen inte hade börjat löpa endast därför att han hade mottagit kopior av dessa; Bl.a. om bevisvärdering avseende inverkan av psykisk störning och principer för korrekt delgivning av handlingar.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Legal arvinge ansågs ej ha visat att testamente eller avtal till förmån för sambo hade upprättats under inflytande av psykisk störning som kunde leda till att handlingarna skulle förklaras ogiltiga, trots långt framskriden demenssjukdom; Bl.a. om bevisvärdering av omständigheterna kring upprättande av testamente och avtal.

 • 2010, Hovrättsdom
  Syskonbarn till avliden ansågs ej ha visat att testamente till förmån för den avlidnes systers barnbarn var upprättat under inverkan av psykisk störning, trots konstaterad begynnande demens, eller i övrigt missbruk av oförstånd eller genom påtryckningar; Bl.a. om bevisvärdering av läkarintyg om psykos och påverkan av tidigare bilolycka som medfört konstaterade kognitiva nedsättningar.

 

 • 2009, NJA 2009 s. 249
  Att en testamentstagare, vars närstående medverkat till upprättandet av ett testamente, har varit vårdare och god man för testator har inte ansetts utgöra tillräckliga skäl för en omkastad bevisbörda för att testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning eller för att testator förmåtts upprätta det genom sådant missbruk som avses i 13 kap. 3 § ärvdabalken (Rättsfall: NJA 1936 s. 131)

 

 • 1991, RH 1993:79
  Universell testamentstagare är ett aktiebolag. Skyldskap föreligger mellan testamentsvittnena och aktieägare som genom bolaget kan gynnas av testamentet. Fråga om ogiltighet av testamente på grund av vittnesjäv.

 

 • 1987, NJA 1987 s. 604
  En äldre man testamenterade sin fädernegård och övrig egendom till ett vårdbiträde, som utfört hemtjänst åt honom. Sedan han avlidit, tog vårdbiträdet emot den testamenterade egendomen. I mål mot henne om ansvar för mutbrott har det, med hänsyn till den utredning som förekommit om den särskilda bakgrunden till testamentet, inte ansetts visat att hon tagit emot egendomen såsom belöning i den mening som förutsätts för straffansvar. 20 kap 2 § BrB (Jfr NJA 1969 s. 490 och NJA 1985 s. 477)

 

 • 1985, NJA 1985 s. 477
  Föreståndaren för ett servicehus medverkade till att en i huset boende person upprättade testamente till hennes förmån och mottog den testamenterade egendomen, sedan testator avlidit. Mutbrott har ansetts föreligga.

 

 • 1944, NJA 1944 s. 548
  Yrkande att testamente måtte förklaras ej vara gällande på grund av att det tillkommit genom missbruk av testators viljesvaghet.