Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

ARVSRÄTT


När anses testamente återkallat? (PDF)


Bedömning av situationer där originaltestamente inte längre finns, när originaltestamente har modifierats eller rivits sönder, när endast ett av flera originaltestamenten ändras och om kriterier för senare upprättad återkallandehandling.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2020, Tingsrättsdom
  Assistent som arbetat för testator i många år ansågs ej ha visat att originaltestamente till hennes fördel hade funnits kvar vid testators bortgång, inte heller att testamentet inte hade återkallats på annat sätt; Bl.a. om bevisbörda och beviskrav när fråga är om testamente har återkallats eller inte.

  • 2020, Tingsrättsdom

   Legala arvingar ansågs ej ha visat att testamente till förmån för utomstående hade återkallats eller att det annars var ogiltigt; Bl.a. om bevisvärdering av kortfattad handling i förhållande till kraven på att otvetydigt återkalla ett testamente, om bevisbördan för att en handling i syfte att återkalla testamente är förfalskad, samt om övriga möjligheter i stort att försöka få ett testamente ogiltigförklarat pga. otillbörligt utnyttjande av sinnestillstånd eller omständigheterna i övrigt.

  • 2019, Tingsrättsdom
   Universella testamentstagare ansågs ha visat att strykning av deras namn och förtydligande tillägg, inte hade gjorts på sådant sätt att originaltestamentet hade återkallats; Bl.a. om när tillägg och förtydligande av strykningar i testamente inte behöver uppfylla formkraven för testamente, samt vem som måste visa att testator själv gjort överstrykningar i testamente.

  • 2018, Hovrättsdom
   Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att senare upprättat testamente utgjorde en återkallelse av det tidigare testamentet; Bl.a. om praxis för vilket testamente som ska gälla när nyare testamente är likalydande, helt oförenligt eller om testamentena skiljer sig åt, men ändå kan verkställas.

   

  • 2018, Hovrättsdom
   Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att en nyare viljeförklaring upprättad av testatorn uppfyllde kraven för återkallande av testamente; Bl.a. om försiktighet vid bedömningar av återkallelse av testamente pga. risken för yttre påverkan m.m.

   

  • 2017, NJA 2017 s. 362
   Återkallelse av testamente. Testamentstagaren har bevisbördan för sådana omständigheter som har betydelse för att en sönderriven testamentshandling inte ska anses utgöra en återkallelse. Det är dock tillräckligt att testamentstagaren kan göra detta övervägande sannolikt (Rättsfall: NJA 1959 s. 658, NJA 1960 s. 227, NJA 1974 s. 646, NJA 1977 s. 168 och NJA 2009 s. 249)

   

  • 2016, Hovrättsdom
   Arvinge ansågs ej ha visat att testamente till förmån för Cancerfonden hade återkallats trots anteckningar jämte muntliga uttalanden från testatorn; Bl.a. om beviskravet för återkallelse av testamente i förhållande till formkraven för upprättande.

   

  • 2014, Hovrättsdom
   Dödsbo m.fl. ansågs ej ha visat att försvunnet testamente innebar att testamentet hade återkallats, troligare att testamentet hade förkommit genom våda; Bl.a. om bevisbördan under vissa omständigheter för att handling om återkallat testamente är äkta och presumtion för att den som ensam har förvarat ett testamente också får antas vara ansvarig för dess försvinnande.

   

  • 2014, Hovrättsdom
   Son till avliden fader ansågs ej ha visat att överstrykning i testamente innebar att förordnande till syskonbarn var återkallat; Bl.a. beviskravet för att den som antagligen har förstört ett testamente helt ska förlora sin rätt till arv även som bröstarvinge.

   

  • 2012, Hovrättsdom
   Arvsberättigad ansågs ha visat att visst testamente, vars original försvunnit, var återkallat och därmed saknade verkan; Bl.a. om beviskravet för att testamente inte har återkallats.

   

  • 2011, Hovrättsdom
   Arvsberättigade enligt ett förstört originaltestamente, ansågs ha visat att testamentet fortfarande gällde, då det inte hade återkallats korrekt på uppdrag av testatorn; Bl.a. om vem som bär bevisbördan för att någon annan än testatorn har förstört testamentet på uppdrag av testatorn.

   

  • 1994, RH 1994:67

   Fråga, vid arvsbeskattning, om ett tidigare testamente återkallats genom ett senare eller om testator med det senare testamentet endast avsett att göra vissa mindre tillägg och, i den mån oförenlighet förelåg, ändringar i förhållande till det tidigare testamentet. Även frågor om förhållandet mellan olika legat och beräkningen av dessa.


  • 1974, NJA 1974 s. 646
   Fråga huruvida testator muntligen återkallat visst förordnande i testamente eller endast uttryckt sin avsikt att framdeles i samband med upprättande av nytt förordnande återkalla det tidigare. Tillika spörsmål om tillämpning av tilltrosregeln i 55 kap. 14 § RB.

   

  • 1963, NJA 1963 s. 512
   Å det ena exemplaret av ett i två exemplar upprättat testamente har skett överstrykning. Fråga huruvida testator kunde anses hava därigenom otvetydigt givit tillkänna, att förordnande i testamentet till förmån för viss person icke längre var uttryck för testators yttersta vilja (Jfr 1948 s. 768 och 1960 s. 227).

  • 1944, NJA 1944 s. 78
   Sedan en person genom testamente bortgivit viss egendom, har han genom ett senare testamente -- utan att däri omnämna det förra eller på annat sätt angiva någon begränsning -- meddelat föreskrifter om fördelningen av sin kvarlåtenskap. Fråga huruvida härigenom det först upprättade testamentet blivit återkallat (Jfr 1909 s. 261.)

  • 1930, NJA 1930 s. 78
   Tvist mellan svenska medborgare rörande kvarlåtenskap i Sverige -- fast och lös egendom -- efter en i Finland avliden finländsk medborgare har förklarats höra under svensk jurisdiktion och böra upptagas av den domstol, inom vars område den fasta egendomen är belägen. Konventionen d. 9 april 1889 mellan Sverige och Norge samt Ryssland ävensom ministeriell notväxling d. 11 nov. 1919 mellan Sverige och Finland. Tolkning av testamente. Sedan X. till förmån särskilt för söner till en av sina systrar upprättat testamente rörande sin egendom i Sverige, har X. utflyttat till Finland, gift sig och i nytt testamente förordnat, att hans kvarlåtenskap i Finland skulle tillfalla hans hustru, varemot hans tillgångar i Sverige skulle övertagas av hans »övriga arvingar». Fråga nu, efter det X. avlidit (barnlös), huruvida det tidigare testamentet upphävts genom det senare, så att X:s kvarlåtenskap i Sverige skall fördelas efter lag mellan hans sidoarvingar.