Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

ARVSRÄTT


Avstående från rätt till arv (PDF)


Hur tydligt ett avstående från rätten till arv måste vara och om att dödsbodelägare måste underrättas om avstående av arv eller överlåtelse av andel i dödsbo, för att ex. hindra att andelen kan utmätas av Kronofogden


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2019, Hovrättsdom
  Cancerfonden ansågs ha visat att inbördes testamente inte hade återkallats trots att det hade rivits itu, Cancerfonden hade visserligen avstått från sin rätt till arv, ett avtal som dock ansågs oskäligt med stöd av 36 § avtalslagen [se tingsrättens dom] då det utgick från felaktiga förutsättningar; Bl.a. om bevisvärdering vid ev. förändring av testators yttersta vilja utifrån vittnesmål, samt de förhållandevis höga krav på bevis som måste ställas för att en arvinge ska anses ha avstått från sitt arv.

 • 2018, Tingsrättsdom
  Privatperson ansågs ej ha visat att han hade avstått från arv, några bevis presenterades aldrig, därmed fanns inget hinder för utmätning av delen som motsvarade arvet.

 • 2017, Tingsrättsdom
  Talan om att testamente inte uppfyllde formkraven medgavs, eftersom svaranden inte självmant hade gått med på att inte åberopa testamentet innan processen inleddes, ansågs det nödvändigt att klandra testamentet och svaranden fick därför betala även kärandens rättegångskostnader.

 • 2016, Tingsrättsdom
  Talan om ogiltighet av testamente som inte var undertecknat ansågs befogad eftersom svarandena inte hade avstått skriftligt från sin rätt enligt testamentet, dock ansågs målet inte särskilt komplicerat och ersättning för rättegångskostnader beviljades därför endast för 15 timmars arbete.

 • 2015, Tingsrättsdom
  Talan om ogiltighet av testamente där vittnen inte varit närvarande samtidigt ansågs befogad eftersom svaranden inte hade avstått skriftligt från sin rätt enligt testamentet, dock ansågs målet inte särskilt komplicerat och ersättning för rättegångskostnader beviljades därför endast för 15 timmars arbete á 2 250 kr.

 • 2012, Hovrättsdom
  Dödsbodelägare ansågs ej ha styrkt att viss andel i dödsboet hade överlåtits till tredjeman – dödsbodelägarna hade inte underrättats tillräckligt och bl.a. därför ansågs överlåtelsen inte sakrättsligt skyddad, andelen kunde därför utmätas av Kronofogden.

 • 2008, Hovrättsdom
  Arvinge ansågs ha visat att testators arvsavstående under dennes livstid som inte hade fullföljts, kunde åberopas senare av arvingen gentemot testatorns dödsbo; Bl.a. om den obligationsrättsliga innebörden av att avstå arv.

 • 2005, NJA 2005 s. 400 
  Vid makes död har den efterlevande maken avstått från sin rätt vid arvskiftet till förmån för den avlidne makens barn. Fråga om barnen, som vid den efterlevande makens död saknat rätt till efterarv, är arvsberättigade i den mening som avses i 3 kap. 8 § ärvdabalken.

 • 2005, NJA 2005 s. 309
  Fråga om ett som arvskifte benämnt avtal mellan en efterlevande make och makarnas enda barn, tillika efterarvinge enligt testamente, inneburit att barnet avstått från sin rätt till efterarv.

 

 • 2001, NJA 2001 s. 59
  En efterlevande make har avstått från kvotdelar av sin rätt enligt ett inbördes testamente med förbehåll att delarna skulle tillfalla endast vissa av de i testamentet angivna sekundosuccessorerna. Dessa har trots förbehållet blivit dödsbodelägare genom avståendet.

 • 1993, NJA 1993 s. 34
  Fråga, beträffande s k holografiskt testamente, dels om det förelegat en nödfallssituation dels om testamentshandlingen kunde anses undertecknad. 10 kap 3 § 1 st ÄB.

 • 1992, NJA 1992 s. 820
  Efter det att en testamentstagare avstått från sin rätt enligt testamentsförordnandet, väckte likväl två arvingar talan enligt 14 kap 5 § ÄB mot testamentstagaren med yrkande att testamentet skulle för klaras ogiltigt. Talan har avvisats (13 kap 2 § RB).

 • 1963, NJA 1963 s. 57

  Stämpelskattemål. Arvinge avstod till förmån för bl a A arv till ett angivet belopp. Genom en såsom "verkställande av arvsavstående" betecknad handling överenskom dödsbodelägarna att A skulle påföras dödsboets fastighet mot avräkning av ett belopp motsvarande fastighetens marknadsvärde. Arvsavståendet har ansetts jämförligt med ett legat som skall fullgöras av den avstående arvingen. A:s fastighetsförvärv har befunnits utgöra köp för vilket stämpelskatt skall erläggas (Jfr 1982 s. 125)

 • 1987, NJA 1987 s. 185

  Stämpelskattemål. Arvinge avstod till förmån för bl a A arv till ett angivet belopp. Genom en såsom "verkställande av arvsavstående" betecknad handling överenskom dödsbodelägarna att A skulle påföras dödsboets fastighet mot avräkning av ett belopp motsvarande fastighetens marknadsvärde. Arvsavståendet har ansetts jämförligt med ett legat som skall fullgöras av den avstående arvingen. A:s fastighetsförvärv har befunnits utgöra köp för vilket stämpelskatt skall erläggas (Jfr 1982 s. 125)