Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

Förmögenhetsrätt - i appformat


Lagens möjligheter gör juridik lättillgängligt. Appen har en tydlig sortering av rättsfall om centrala juridiska frågor som gör det enkelt att vara påläst för att undvika tvister.


APPENS INNEHÅLL >>

SENAST UPPLAGT

2022-07-08, Dom i mål nr FT 21952-21

Privatperson ./. Färdtjänsten i Region Stockholm, södertörns tingsrätt


Ingen rätt till ersättning för spärrade arbetsresor inom färdtjänsten

NJA 2015 s. 110 (I) & NJA 2015 s. 1040 (II)

De enstegstätade fasaderna

Följ Fredersen Advokatbyrå AB och Advokatfirman Glimstedt Kalmar HB på vägen från stämningsansökan till prejudikat i Högsta domstolen.

Följ WERKS Advokater AB och Calissendorff Swarting Advokatbyrå på vägen från stämningsansökan till prejudikat i Högsta domstolen här.


T 3131-21, NJA-ingress:

Jämkning av en ansvarsbegränsning i ett kommersiellt avtal om rådgivning med stöd av 36 § avtalslagen?


  • Rättsfall även från hovrätter och tingsrätter.
  • Rättsfall med sammanfattningar och PDF-original i pedagogisk struktur.
  • Skapa favoritlistor med rättsfallens sammanfattningar, utdrag ur rättsfallen och domarna i PDF-format för att maila dit du vill.

Ansvarig utgivare

Dennis Ivarsson

ARVSRÄTT

179 avgöranden
12 rättsfrågor:

- När finns ett giltigt testamente?

- När är ett testamente ogiltigt eller otillåtet?

- Gåvor som likställs med testamente, laglottsskydd & jämkning

- Testamentstolkning & succession

- Efterarv & begränsningar vid arv med fri förfoganderätt

- När anses testamente återkallat?

- Avstående från rätt till arv

- Boutredning & gränser för boutredares uppdrag m.m.

- Testamentsexekutor

- Att processa i frågor rörande arvsrätt & boutredning

- Klanderfrister & preskription inom i arvsfrågor & boutredning


AVTALSRÄTT

264 avgöranden

Åtta rättsfrågor

- När finns ett bindande avtal?

- Konkludent handlande & passivitet

- När finns ett enkelt bolag?

- Förutsättningsläran

- Subjektiva begränsningar & Hoppande regress

- Skenhandlingar, förfalskningar & vilseledande

- Hävning & efterverkan av avtal

- Överlåtelseförbud, partsbyte & ogiltighet


CIVILPROCESS

14 rättsfall med totalt fler än 900 aktbilagor

- Pågående mål, FT 21952-21, Stämning mot färdtjänsten i Region Stockholm med ersättningskrav pga. felaktigt spärrade arbetsresor.

- Pågående mål, stämning mot PwC för vårdslös skatterådgivning.

- Pågående mål, stämning mot Advokat pga. vårdslös rådgivning.

- Pågående mål, Ö 3537-21 HD beviljar prövningstillstånd i hovrätten i fråga om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB, uppdaterat 2021-07-13.

- Pågående mål, Ö 1750-20 Prövningstillstånd i HD för edition i byggtvist, uppdaterat 2021-07-13.

- T 3131-21, Högsta domstolen - Skatterådgivarens ansvarsbegränsning.

- NJA 2021 s. ? (T 2838-20) Suterränghuset på Ekerö.

- NJA 2020 s. 822 (T 2948-19) Knoppens golvvärmesystem.

- NJA 2019 s. 978 (T 2977-18) Likvidators skadeståndsansvar

- NJA 2018 s. 653 (Ö 4965-17 ) De ingjutna rören.

- NJA 2018 s. 545 (T 2832-18) Mama Africa.

- NJA 2018 s. 189 (Ö 5657-17) Den avbrutna entreprenaden.

- NJA 2016 s. 346 (T 6237-14) Fortsättning - De enstegstätade fasaderna - Bedömning av vad köparna med fog kunnat förutsätta.

- NJA 2015 s. 110 (I) & s. 1040 (II) T 916-13 De enstegstätade fasaderna.


FORDRINGSRÄTT

348 avgöranden
13 rättsfrågor:

- Kriterier för fordringar, lån & gåvor m.m.

- Ränta för dröjsmål & avkastning m.m.

- Borgensåtagande

- Misstagsbetalning (Condictio indebiti)

- Destinering av betalning

- Borgenärsbyte (vid överlåtelse av fordran)

- Gäldenärsbyte & direktkravsrätt

- Vilseledande & risken för fordringsgäldenärs vederhäftighet

- Verkan av betalning

- Kvittning & tidpunkt för fordrans uppkomst

- Solidariskt ansvar för skulder

- Regressanspråk & efterskänkning

- Preklusion & preskription


KÖPRÄTT

266 avgöranden

11 rättsfrågor

- Kriterier för olika köp & tjänster

- Fast egendom - Undersökningsplikt, upplysningsskyldighet & ond tro

- Lös egendom - Undersökningsplikt, upplysningsskyldighet & ond tro

- Godtrosförvärv

- Rätt att innehålla prestation

- Avlämnande av vaa & riskövergång

- Fast egendom - Fel, dröjsmål & kompensationsmöjligheter

- Lös egendom - Fel, dröjsmål & kompensationsmöjligheter

- Direkt- & indirekt skada

- Reklamation & meddelandeskyldighet

- Hävning & kompensationsmöjligheter


RÅDGIVARANSVAR

151 avgöranden

Fem rättsfrågor

- Uppdragsavtal med rådgivare

- Få rättsskydd eller rättshjälp

- Rådgivaransvarets omfattning

- Skäligt arvode till rådgivare

- Anspråk efter utförd rådgivning


SAKRÄTT

197 avgöranden

Sju rättsfrågor

- Kriterier för sakrättsligt skydd

- Äganderättspresumtioner

- Nyttjanderätt

- Godtrosförvärv

- Samäganderätt

- Säkerhetsöverlåtelse

- Återtagande / äganderättsförbehåll


SAMBORÄTT

68 avgöranden

Sju rättsfrågor

- När finns ett samboförhållande?

- Samb- & bodelningsavtal

- Egen eller gemensam egendom?

- Nyttjanderättsersättning

- När har ett samboförhållande upphört?

- Bodelningsförfarande & bodelningsförrättare m.m.

- Kuriosa & svårförutsedda situationer